Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 1 222 014 Lekë nga paga si Drejtor Kabineti i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, periudha Janar- Shtator 2019.
2) Të ardhura në vlerën 848 232 Lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD).
3) Të ardhura në vlerën 320 785 Lekë si Kryetar i Bordit të Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare, periudha Shtator – Dhjetor 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura në vlerën 154 462 Lekë si anëtar Bordi pranë Shptypshkronja e Letrave me Vlerë, periudha Janar –Korrik 2019.
2) Të ardhura në vlerën 765 Euro si anëtar i Komitetit të Linjës së Kredisë për SME me Qeverinë Italiane, periudha Janar –Korrik 2019.
3) Të ardhura në vlerën 501 500 Lekë si anëtar i Këshillit të Autoritetit Portual Durrës, periudha Janar –Shtator 2019.
4) Të ardhura në vlerën 72 250 Lekë si anëtar i Këshillit Bashkiak Tiranë, periudha Korrik –Dhjetor 2019.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura në vlerën 115 600 Lekë nga kuponi i Obligacionit të Thesarit 10-vjeçar.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeTë ardhura në vlerën 837 695 Lekë si fitimi i periudhës tatimore 2019 nga aktiviteti i subjektit “Ervin Mete Person Fizik”.
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Ledja Tusha, të ardhura në vlerën 280 735 Lekë nga paga si koordinatore në Kryeministri për periudhën Janar –Mars 2019.
2) Bashkëshortja, Znj. Ledja Tusha, të ardhura në vlerën 2 009 890 Lekë nga paga pranë Albanian American Development Foundation (AADF), periudha Mars –Dhjetor 2019
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Bashkëshortët, kanë lidhur me pjesë takuese 50% secili, një akt-marrëveshje porosie datë 29.07.2019 për ndërtim banese në Ishëm, Durrës me vlerë 60 000 Euro. Financimi për këtë pasuri është bërë pjesërisht me kredi bankare (40 000 Euro) dhe pjesa tjetër do të likuidohet me këste deri në marrjen e çertifikatës së pronësisë. Gjatë vitit 2019 është likuiduar edhe vlera 10 000 Euro e kësaj akt-marrëveshje.
2) Pakësuar me 4 808 Lekë llogaria rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë, me burim të ardhura nga paga. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 1 271 764 Lekë.
3) Llogari bankare e Ervin Mete Person Fizik me Nipt L92217028J me objekt aktivititeti “konsulencë ligjore, fiskale, financiare”, me gjendje 108 000 Lekë në 31.12.2019.
4) Llogari bankare e Ervin Mete Person Fizik me Nipt L92217028J me objekt aktivititeti “konsulencë ligjore, fiskale, financiare”, me gjendje 2 375 Euro 31.12.2019.
5) Shtuar me 203 834 lekë llogaria e pagës pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje 924 777 Lekë në 31.12.2019.
6) Kartë krediti pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje detyrimi 843 Euro në 31.12.2019.
7) Bashkëshortët, kredi bankare të marrë në shumën 40 000 Euro për porositje apartament banimi në Durrës, për të cilën është likuiduar gjatë 2019 shuma e detyrimit 465 Euro dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 39 535 Euro.
8) Kredi bankare 35 000 Euro të marrë në vitin 2012 për blerje apartament banimi në Tiranë për të cilën në vitin 2017 është transferuar gjendja e detyrimit të mbetur 27 448 Euro në një bankë tjetër të nivelit të dytë. Subjekti deklaron se së bashku me bashkëshorten gjatë 2017, në këtë bankë të nivelit të dytë kanë marrë një kredi tjetër me vlerë 80 000 Euro, me qëllim blerje apartamenti. Gjatë vitit 2019 për të dy kreditë është likuiduar detyrimi nga bashkëshortët në shumën 3 464 Euro dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 98 512 Euro.
9) Kredi pranë Universitetit të Harvard-it të marrë në vitin 2009 për studime me vlerë 15 000 Dollarë. Gjatë vitit 2019 është likuiduar detyrimi në shumën 1 860 Dollarë dhe ka mbetur gjendja e detyrimit të pashlyer 1 243 Dollarë.
10) Bashkëshortja, Znj. Ledja Tusha, gjendje të mjeteve monetare cash, 165 000 Lekë.
11) Bashkëshortja, Znj. Ledja Tusha, gjendje të llogarisë bankare të pagës, 343 617 Lekë.
12) Bashkëshortja, Znj. Ledja Tusha, kartë krediti pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje detyrimi 780 Euro në 31.12.2019.
13) Bashkëshortja, Znj. Ledja Tusha, kartë krediti pranë një banke të nivelit të dytë me gjendje detyrimit 1 947 Euro në 31.12.2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 50 000 Euro si shlyerje pjesore të detyrimit për porositjen e pasurisë së paluajtshme, apartament sipas akt-marrëveshjes së lidhur në datë 29.07.2019 midis bashkëshortëve dhe një shoqërie, me pjesë takuese 50% secili.
2) Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 465 Euro si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në 2019 në shumën 40 000 Euro për porositjen e një apartament banimi në Durrës.
3) Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 3 464 Euro si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në shumën 35 000 Euro (viti
2012) dhe kredisë bankare të marrë në shumën 80 000 Euro (viti
2017), për blerje apartamenti.
4) Shpenzuar shuma 1 860 Dollarë si shlyerje të kësteve të kredisë të marrë në shumën 15 000 Dollarë në vitin 2009 pranë Universitetit të Harvard-it për studime.