Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 769 138 Lekë nga paga si Deputet në Kuvendin e Shqipërisë për periudhën 17.05.2019-31.12.2019.
2) Të ardhura në vlerën 971 839 Lekë nga honoraret për pjesmarrje në komisionet e politikës së jashtme, nga rimbursimet e shpenzimeve të karburantit, nga rimbursimet e shpenzimeve të telefonit, nga dietat dhe nga rimbursimet e shpenzimeve të qirasë të përfituara nga statusi i Deputeti të Kuvendit të Shqipërisë për periudhën 17.05.2019-31.12.2019.
3) Të ardhura në vlerën 30 430 Lekë nga paga si administrator i shoqërisë “Ujësjellës Kanalizime Bashkia Pustec” Sh.a për periudhën 01.05.2019-15.05.2019.
Të ardhura nga Bonuse
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
1) Titulli i ekzekutimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë datë 08.10.2018 si detyrim i shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Maliq Sh.a të dëmshpërblej subjektin në shumën 1 485 000 Lëkë, është në lënë në fuqi sipas vendimit datë 19.04.2019 të Gjykatës së Apelit Korçë. Nga kjo e drejtë është arkëtuar gjatë vitit 2019 shuma 1 040 200 Lekë dhe ka mbetur vlera 444 800 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 1 000 Dollarë Kanadezë si bursë studimore për doktoraturën nga UMD Bitove Scholarship Kanada. E ardhura do të arkëtohet gjatë vitit 2020 në llogarinë e Institutit Historik Kombëtar në Universitetin “Shën Kirill dhe Metodij” në Shkup.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Llogari rrjedhëse me gjendje 686 226 Lekë në 31.12.2019 me burim të ardhura nga paga dhe nga përfitimet e tjera financiare si Deputet në Kuvendin e Shqipërisë për periudhën 17.05.2019-31.12.2019 dhe nga ekzekutimi pjesor i vendimit gjyqësor datë 08.10.2018 për likuidimin e detyrimit që Ujësjellës Kanalizime Maliq Sh.a ka kundrejt Z. Sterjovski.
2) Llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë me gjendje 5 326 Lekë në 31.12.2019.
3) Llogari rrjedhëse me gjendje 300 Lekë, e pandryshuar nga deklarimi fillestar.
4) Llogari bankare në një bankë të nivelit të dytë në Maqedoni, me gjendje 0 Denar, e pandryshuar nga deklarimi fillestar.
5) Llogari bankare në një bankë të nivelit të dytë në Maqedoni, me gjendje 0 Euro, e pandryshuar nga deklarimi fillestar.
6) Kredi bankare të marrë në shumën 300 000 Lekë në 22.01.2019 për nevoja personale, me afat shlyerje 5 vjet (23.01.2019-23.01.
2024) dhe me këst mujor 6 126.7 Lekë (principal 3 875.47 Lekë dhe interesa 2 252.23 Lekë). Gjatë vitit 2019 është likuiduar detyrimi në vlerën 301 189 Lekë duke sjellë shlyerjen totale të kredisë.
7) Detyrim financiar kundrejt Institutit Historik Kombëtar në Universitetin “Shën Kirill dhe Metodij” në Shkup, Maqedoni për studimet e doktoraturës sipas Kontratës për ndjektje të studimeve datë 29.01.2019 është në vlerën 2 505 Euro, i pandryshuar nga deklarimi fillestar 2019. Nga totali i detyrimit të studimeve doktoraturës prej 3 585 Euro (likuidimi në 4 këste të barabarta), është shlyer deri në 17.05.2019 vlera 1 080 Euro.
8) Bashkëshortja, Znj. Para Sterjovski, llogari bankare në një bankë në Maqedoni me gjendje 12 Denar, e pandryshuar nga deklarimi fillestar.
9) Bashkëshortja, Znj. Para Sterjovski, llogari bankare në një bankë në Maqedoni me gjendje 2.3 Euro, e pandryshuar nga deklarimi fillestar.
10) Bashkëshortja, Znj. Para Sterjovski, llogari bankare në një bankë në Maqedoni me gjendje 60 Denar, e pandryshuar nga deklarimi fillestar.
11) Bashkëshortja, Znj. Para Sterjovski, llogari bankare në një bankë në Maqedoni me gjendje 1.19 Euro, e pandryshuar nga deklarimi fillestar.
12) Bashkëshortja, Znj. Para Sterjovski, ka krijuar në 26.01.2017 shoqërinë “Para Sterjovski Person Fizik” me Nipt L73726002H. Deri në 29.03.2019, Znj. Sterjovski ka subjekti ka pezualluar veprimtarinë duke e kaluar në statusin pasiv.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 301 189 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankar (principal dhe interesa) të marrë në 22.01.2019 në vlerën 300 000 Lekë për financiimin e studimeve të doktoraturës dhe për nevoja personale.