Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 645 098 Lekë nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2019.
2) Të ardhura në vlerën 61 200 Lekë si pagesë për pjesmarrje në komisione.
3) Të ardhura në vlerën 814 208 Lekë si rimbursime të shpënzimeve të karburantit, akomodimit, telefonisë dhe dieta të përfituara nga funksioni i Deputetit.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Anila Bitraku, të ardhura neto në vlerën 425 906 Lekë nga paga si specialiste e Drejtorisë Arsimore Rajonale Korçë.
2) Bashkëshortja, Znj. Anila Bitraku, të ardhura në vlerën 338 880 Lekë si pagesë dëmshpërblimi për lirimin nga shërbimi civil.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtesë 86 553.84 Lekë në depozitën me afat të subjekti së bashku me prindërit me pjesë takuese 50% secili, me burim kursime ndër vite. Gjendja e depozitë në 31.12.2019 është 2 306 553.84 Lekë.
2) Hua të dhenë një shtetasi sipas kontratës datë 19.12.2017 me vlerë 2 000 000 Lekë si të ardhura të llogarisë së kursimit e mbyllur në vitin 2017 (me vlerë 3 000 000 Lekë). Gjendja e huasë ka mbetur e pandryshuar nga dekarimi i mëparshëm.
3) Shtuar me 170 000 Lekë gjendja e mjeteve monetare cash si fonde të tërhequra nga llogaria personale e kursimit me vlerë 3 000 000 Lekë e mbyllur në vitin 2017. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 930 000 Lekë.
4) Shtesë 2 892 Lekë në llogarinë e kursimit të djalit, llogari për moshë të mitur të hapur në 05.02.2018 me kursimet e subjektit. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 256 811 Lekë.
5) Pakësuar me 412 564.7 Lekë lloagria rrjedhëse pranë një banke të nivelit të dytë, me gjendje 245 735.3 Lekë në 31.12.2019.
6) Pronar të automjetit Land Rover DIscovery me vit prodhimi 2005 të blerë në shumën 1 400 000 Lekë sipas kontratës së blerjes datë 18.08.2016 me kursimet ndër vite dhe me gjendje të pandryshuar nga deklarimi vjetor 2018.
7) Pronar të një biçiklete elektrike KTM e-Motion me vlerë 2 800 Euro të blerë në vitin 2016 me kursimet ndër vite, për të cilin nuk poseidohet kontratë shitblerje.
8) Kredi konsumatore të marrë pranë një banke të nivelit të dytë në 28.04.2015 në vlerën 1 000 000 Lekë për të cilën është likuiduar detyrimi i mbetur në shumën 490 615 Lekë.
9) Kredi të marrë në 17.05.2018 me qëllim shlyerjen e kredisë së mëparshme (referim pika
8) dhe për shpenzime të tjera, në vlerën 2 500 000 Lekë. Gjatë 2019 është likuiduar detyrimi në shumën 89 549 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 2 207 051.32 Lekë.
10) Kartë krediti Master Card me limit shume 3 000 Euro, për të cilën është likuiduar detyrimi në shumën 615 Euro dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 2 058 Euro.
11) Kartë krediti Visa me limit shume 1 000 Euro, me gjendje detyrimi të mbetur të palikuiduar 0 Euro.
12) Bashkëshortja, Znj. Anila Bitraku, shtesë 300 Lekë në llogarinë e kursimit me gjendje 5 520 Lekë në 31.12.2019.
13) Bashkëshortja, Znj. Anila Bitraku, shtuar me 185 989.62 Lekë llogaria rrjedhëse të pagës me gjendje 200 459.82 Lekë në 31.12.2019. Burimi i të ardhurave është nga paga dhe nga pagesa e shpërblimit të marrë për lirim nga shërbimi civil.
14) Bashkëshortja, Znj. Anila Bitraku, shtesë 1 203.26 Lekë në fondin e investimit me gjendje 629 379.26 Lekë në 31.12.2019.
15) Bashkëshortja, Znj. Anila Bitraku, pronare 100% e automjetit Mini Cooper me vit prodhimi 2007 të blerë në 12.06.2018 në vlerën 2 500 Euro me kredi bankare të marrë nga bashkëshorti në 17.05.2018.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 89 549 Lekë si shlyerje të detyrimit të kredi bankare të marrë në 17.05.2018 në shumën 2 500 000 Lekë për shlyerje të kredive të mëparshme dhe për shpenzime të ndryshme.
2) Shpenzuar shuma 615 Euro si shlyerje të detyrimit të kartës së kreditit Master Card me limit shume 3 000 Euro.