Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 793 763 Lekë nga paga ai Zv/ministre pranë Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtes Sociale, periudha Janar –Maj 2019.
2) Të ardhura në vlerën 1 369 512 Lekë nga paga si Deputete pranë Kuvendit të Shqipërisë për periudhën Maj –Dhjetor 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Eduart Jaku, të ardhura në vlerën 312 000 Lekë nga paga pranë subjektit “Agostin Pera” Person Fizik me Nipt K68229505A, në vendin e ushtrimit “Net Center”.
2) Bashkëshorti, Z. Eduart Jaku, të ardhura në vlerën 122 500 Lekë si i vetpunësuar në subjektin “Eduart Jaku” Person Fizik me Nipt L98312502N me objekt aktivitetit “bar-kafe”, periudha Shtator –Dhjetor 2019.
3) Bashkëshorti, Z. Eduart Jaku, ortak në masën 25 % pranë shoqërisë Euromati Group Sh.p.k me Nipt L97523504T me objekt aktiviteti “tregti në artikujt ushqimore dhe shërbime të ndryshme”. Gjatë vitit 2019 Z. Jaku nuk ka përfituar të ardhura nga shoqëria.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Kredi bankare të marrë në 16.10.2008 në shumën 27 000 Euro për blerje apartament banimi me sipërfaqe 60 m2 në Lezhë, me afat shlyerje 20 vjet (15.10.2008-15.10.2028.) , me normë aktuale interesi 5.97% dhe me këst mujor 191.72 Euro. Detyrimi i likuiduar gjatë 2019 është 2 335 Euro ndërsa gjendja e pashlyer e detyrimit është 15 707.62 Euro.
2) Kartë krediti me limit shume 2 000 Euro, me afat përdorimi 3 vjet dhe me gjendje detyrimi të palikuiduar minus 105.54 Euro.
3) Bashkëshorti, Z. Eduart Jaku, kartë krediti me limit shume 2 000 Euro, me afat përdorimi 3 vjet dhe me gjendje detyrimi të palikuiduar minus 184.79 Euro.
4) Bashkëshorti, Z. Eduart Jaku, dorëzanës në kredinë e marrë nga shoqëria Euromati Sh.p.k ku Z. Jaku është ortak në mësën 25%. Për kredinë bankare të marrë në 14.09.2019, me afat shlyerje 4 vjet, me normë interesi 6.5% dhe me këst muujor 189 719.63 Lekë është likuiduar gjatë vitit 2019 shuma 569 158.89 Lekë dhe ka mbetur detyrimi i pashlyer 7 691 458.1 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 2 335 Euro si shlyerje të kësteve të kredisë bankare (principal 1 307.26 Euro dhe interesa 1 027.74 Euro) të marrë në 16.10.2008 në vlerën 27 000 Euro për blerje apartament banimi me sipërfaqe 60 m2 në Lezhë.
2) Bashkëshorti, Z. Eduart Jaku, si dorëzanës në kredinë bankare të marrë nga shoqëria Euromati Sh.p.k, është likuiduar gjatë 2019 shuma totale nga shoqëria 569 158.89 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë nga të cilat principal 441 541.96 Lekë dhe interesa 127 616.93 Lekë.