Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga dhe shpërblimet si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, shuma 1 324 820 Lekë.
2) Të ardhura nga dietat nga funksioni i Deputetit, shuma 571 801 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhurat nga interesat bankare, 356.62 Lekë.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Liri Berisha, të ardhura nga pensioni, shuma 366 512 Lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Liri Berisha, të ardhura nga interesat bankare, 1 505.23 Lekë.
3) Vajza, Znj. Argita maltezi, të ardhura nga paga dhe shpërblime në Fakultetin e Drejtësisë, shuma 1 086 464 Lekë.
4) Vajza, Znj. Argita Malltezi, të ardhura nga mësimdhënia në fakultete private, shuma 1 829 280 Lekë.
5) Vajza, Znj. Argita Malltezi, të ardhura nga e drejta e autorit, 356 800 Lekë.
6) Vajza, Znj. Argita Malltezi,, të ardhura nga qiradhënia 28 829 Euro.
7) Vajza,, Znj. Argita Malltezi,, të ardhura nga interesat bankare në vlerën 23 937 Lekë.
8) Vajza, Znj. Argita Malltezi,, të ardhura në vlerën 659 240 Lekë, nga honoraret dhe shpërblimet.
9) Vajza, Znj. Argita Malltezi, të ardhura si rimbursimi shpenzimeve shëndetësore në shumën 6 874.13 Euro.
10) Djali, Z. Shkëlzen Berisha, të ardhura nga punësimi në shoqërinë “Albanian Legal Company” Sh.p.k me Nipt L32105027B në shumën 1 050 0000 Lekë.
11) Djali, Z. Shkëlzen Berisha, të ardhura nga konsulenca komerciale të ofruar për një shoqëri, shuma 6 700 000 Lekë
12) Djali, Z. Shkëlzen Berisha, të ardhura si shlyerje pjesore të një huaje nga një palë e tretë, shuma 90 000 Euro.
13) Djali, Z. Shkëlzen Berisha, të ardhura nga kthimi i huasë, 10 000 Euro.
14) Djali, Z. Shkëlzen Berisha të ardhura në vlerën 2 281 228 Lekë nga shërbimi i konsulencës së faturuar në vitin 2017 por të arkëtuar në vitin 2018.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtesë 696 924.23 Lekë në gjendjen së llogarisë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë.
2) Shtuar me 3.09 USD gjendja e llogarisë në një bankë të nivelit të dytë.
3) Gjendja e llogarisë së bashkëshortëve në një bankë të nivelit të dytë, me pjesë takuese 50% secili, nuk ka ndryshuar në vitin 2018.
4) Gjendja e llogarisë së bashkëshortëve në një bankë të nivelit të dytë, me pjesë takuese 50% secili, nuk ka ndryshuar në vitin 2018.
5) Pakësuar me 18 Dollarë gjendja e llogarisë bankare në emër të zotit dhe zonjës Berisha.
6) Bashkëshortja, Zonja Liri Berisha, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të niveli të dytë, shtesë 1 150.97 Lekë.
7) Bashkëshortja, zonja Liri Berisha, shtesë 128.47 Lekë në gjendjen e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
8) Bashkëshortja, Zonja Liri Berisha, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtesë 366 512 Lekë.
9) Vajza, Zonja Argita Malltezi, pakësuar me 211 024 Lekë gjendjen e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
10) Vajza, Zonja Argita Malltezi, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të pandryshuar për vitin 2018.
11) Vajza, Zonja Argita Malltezi, shtesë 167.24 Dollarë në gjendjen e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
12) Vajza, Zonja Argita Malltezi, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me 32.39 Dollarë.
13) Vajza, Zonja Argita Malltezi, shtuar me 4 782 Euro gjendjen e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
14) Vajza, Zonja Argita Malltezi, pakësuar me 505 700 Lekë gjendja llogari lek.
15) Vajza, Zonja Argita Malltezi, shtuar me 57 Dollarë gjendjen e llogarisë bankare.
16) Vajza, Zonja Argita Malltezi, shtuar me 30 Dollarë gjendjen e llogarisë bankare.
17) Vajza, Zonja Argita Malltezi, pakësuar me 793.42 Lekë gjendjen e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
18) Vajza, Zonja Argita Malltezi, shtuar me 2 644 283.66 Lekë gjendjen e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
19) Vajza, Zonja Argita Malltezi, pakësuar me 12 596.28 Euro gjendjen e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
20) Vajza, Zonja Argita Malltezi, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të pandryshuar për vitin 2018.
21) Vajza, Zonja Argita Malltezi, shtuar me 43 658.21 Euro gjendjen e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
22) Vajza, Zonja Argita Malltezi, pakësuar me 369.52 Dollarë gjendjen e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë.
23) Djali, Z. Shkëlzen Berisha, gjendje (overdraft), 88 769.95 Euro.
24) Djali, Z. Shkëlzen Berisha, gjendje llogari 6 943 114 Lekë.
25) Djali, Z. Shkëlzen Berisha, gjendje llogari, 4.68 Euro.
26) Djali, Z. Shkëlzen Berisha, pakësuar me 156 Euro gjendja e llogarisë.
27) Djali, Z. Shkëlzen Berisha, pakësuar me 82 943.77 Euro gjendja e llogarisë bankare e mbyllur në Tetor 2018.
28) Djali, Z. Shkëlzen Berisha, gjendje të llogarisë SEK në Suedi, pakësuar me 16 395.7 Sek.
29) Djali, Z. Shkëlzen Berisha, Likuiduar gjatë vitit shuma e detyrimit overdraft prej 88 769.95 Euro. gjendje e overdraftit në 31 Dhjetor 2018, shuma -102 308.63 Euro.
30) Djali, Z. Shkëlzen Berisha, deklaron se gjatë vitit i është paguar shuma 90 000 EURO si hua e dhënë prej ti tek një palë tjetër. Në datën 31 dhjetor për këtë hua zoti Shkëlzen Berisha deklaron se i detyrohen edhe 85 000 EURO.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Djali, Z. Shkëlzen Berisha, shpenzuar shuma 88 769.95 Euro si shlyerje të overdraftit në një bankë të nivelit të dytë.