Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 353 463.26 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Kukës për periudhën 02.08.2019-31.12.2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura në vlerën 2 147 868.49 Lekë nga interesat bankare për periudhën 02.08.2019-31.12.2019.
2) Të ardhura në vlerën 8.17 Lekë nga interesat bankare për periudhën 02.08.2019-31.12.2019.
3) Të ardhura në vlerën 73.48 Lekë nga interesat bankare për periudhën 02.08.2019-31.12.2019.
Të ardhura QiradhënieTë ardhura në vlerën 335 400 Lekë nga qiradhënia e ambjenteve në pronësi të Z.Gjici, periudha 02.08.2019-31.12.2019.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Manjola Gjici, të ardhura në vlerën 155 290 Lekë për periudhën 02.08.2019-31.12.2019, pranë shoqërisë Manjola Gjici Person Fizik, me Nipt L01509027F, me objekt aktiviteti “bar-kafe” me seli në Tiranë dhe me emër tregtar “Kevin Bar”.
2) Bashkëshortja, Znj. Manjola Gjici, të ardhura në vlerën 866 398.56 Lekë nga interesat e Obligacioneve për periudhën 02.08.2019-31.12.2019.
3) Bashkëshortja, Znj. Manjola Gjici, të ardhura në vlerën 2 550.6 Lekë nga interesat bankare për periudhën 02.08.2019-31.12.2019.
4) Djali, Z. Eronaldo Gjici, të ardhura në vlerën 128 433.9 Lekë nga interesat e Obligacioneve për periudhën 02.08.2019-31.12.2019.
5) Djali, Z. Eronaldo Gjici, të ardhura në vlerën 18.31 Lekë nga interesat bankare për periudhën 02.08.2019-31.12.2019.
6) Djali, Z. Eronaldo Gjici, të ardhura në vlerën 165 667 Lekë nga paga si punonjës pranë shoqërisë “Eurogjici Security” Sh.p.k për periudhën 02.08.2019-31.12.2019.
7) Djali, Z. Elton Gjici, të ardhura në vlerën 128 433.9 Lekë nga interesat e Obligacioneve për periudhën 02.08.2019-31.12.2019.
8) Djali, Z. Elton Gjici, të ardhura në vlerën 175 000 Lekë nga paga si punonjës pranë shoqërisë “Eurogjici Security” Sh.p.k për periudhën 02.08.2019-31.12.2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Subjekti në bazë të Kontratës për Kalim Pasurie të Paluajtshme datë 09.01.2020 është bërë pronar 100% të një apartamenti 3+1 në Kukës me sipërfaqe 115 m2 me vlerë 45 000 Euro, të blerë me kursime bankare.
2) Shtesë 2 147 868.49 Lekë në llogarianë bankare me burim të ardhura nga interesa bankare për periudhën 02.08.2019-31.12.2019.
3) Shtesë 335 400 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga qiradhënia e ambjenteve në pronësi të subjektit, periudha 02.08.2019-31.12.2019.
4) Pakësuar me 5 868.49 Lekë llogaria bankare për komisione dhe shpenzime interesash, periudha 02.08.2019-31.12.2019.
5) Pakësuar me 100 Lekë llogaria bankare si komisione bankare, për periudhën 02.08.2019-31.12.2019.
6) Shtesë 56 000 000 Lekë në llogarinë bankare si interesa të Obligacioneve me afat, të maturuara gjatë 2019 (deklaruara në deklaratën fillestare
2019).
7) Shtesë 8.17 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga interesat për periudhën 02.08.2019-31.12.2019.
8) Pakësuar me 751 Lekë llogaria bankare si komisione për mirëmbajte llogarie, periudha 02.08.2019-31.12.2019.
9) Shtesë 73.48 Lekë në llogarinë bankare me burim të ardhura nga interesat për periudhën 02.08.2019-31.12.2019.
10) Pakësuar me 3.53 Lekë llogaria bankare si pagesë për tatimin mbi interesat, periudha 02.08.2019-31.12.2019.
11) Pakësuar me 89 450 Lekë llogaria bankare si kontribut në fatkeqësinë natyrore Nëntor 2019 (tërmet).
12) Pakësuar me 100 000 Lekë llogaria bankare si tërheqje për periudhën 02.08.2019-31.12.2019.
13) Shtesë 353 463.26 Lekë në llogari bankare me burim të ardhura nga paga si Kryetar i Bashkisë Kukës për periudhën 02.08.2019-31.12.2019.
14) Bashkëshortja, Znj. Manjola Gjici, shtesë 866 398.56 Lekë në llogarinë bankare si të ardhura nga interesat e obligacioneve për periudhën 02.08.2019-31.12.2019.
15) Bashkëshortja, Znj. Manjola Gjici, shtesë 2 550.6 Lekë në llogarinë bankare si të ardhura nga interesat kreditore për periudhën 02.08.2019-31.12.2019.
16) Bashkëshortja, Znj. Manjola Gjici, pakësuar me 1 781.5 Lekë llogaria bankare, e përdorur për të mbyllur komisionet bankare për sistemim kuponi ankandi.
17) Bashkëshortja, Znj. Manjola Gjici, pakësuar me 100 Lekë llogaria bankare, si komision për mbajtje llogarie, periudha 02.08.2019-31.12.2019.
18) Bashkëshortja, Znj. Manjola Gjici, pakësuar me 382.59 Lekë llogaria bankare, si detyrim tatimor për interesat bankare, periudha 02.08.2019-31.12.2019.
19) Bashkëshortja, Znj. Manjola Gjici, pakësuar me 4 000 Lekë llogaria bankare, si komision për lëshim vërtetimi, periudha 02.08.2019-31.12.2019.
20) Bashkëshortja, Znj. Manjola Gjici, pakësuar me 2 486 Lekë llogaria bankare, si komision për nxjerrje obligacione, periudha 02.08.2019-31.12.2019.
21) Bashkëshortja, Znj. Manjola Gjici, pakësuar me 428 000 Lekë llogaria rrjedhëse, e transferuar në një llogari depozite, periudha 02.08.2019-31.12.2019.
22) Bashkëshortja, Znj. Manjola Gjici, pakësuar me 1 000 Lekë llogaria bankare, si komision për lëshim vërtetimi, periudha 02.08.2019-31.12.2019.
23) Bashkëshortja, Znj. Manjola Gjici, pakësuar me 379 000 Lekë llogaria bankare, nga tërheqjet gjatë periudhës 02.08.2019-31.12.2019.
24) Djali, Z. Eronaldo Gjici, shtesë 128 433.9 Lekë në llogarinë bankare si të ardhura nga interesat e obligacioneve për periudhën 02.08.2019-31.12.2019.
25) Djali, Z. Eronaldo Gjici, pakësuar me 100 Lekë llogaria bankare, si komision për mbajtje llogarie, periudha 02.08.2019-31.12.2019.
26) Djali, Z. Eronaldo Gjici, shtesë 18.31 Lekë në llogarinë bankare si të ardhura interesat bankare për periudhën 02.08.2019-31.12.2019.
27) Djali, Z. Eronaldo Gjici, pakësuar me 571.63 Lekë llogaria bankare, si komision për blerje, periudha 02.08.2019-31.12.2019.
28) Djali, Z. Eronaldo Gjici, pakësuar me 165 000 Lekë llogaria bankare, si tërheqje gjatë periudhës 02.08.2019-31.12.2019.
29) Djali, Z. Elton Gjici, shtesë 128 433.9 Lekë në llogarinë bankare si të ardhura nga interesat e obligacioneve për periudhën 02.08.2019-31.12.2019.
30) Djali, Z. Elton Gjici, pakësuar me 100 Lekë llogaria bankare, si komision për mbajtje llogarie, periudha 02.08.2019-31.12.2019.
31) Djali, Z. Elton Gjici, pakësuar me 200 Lekë llogaria bankare, si komision për tërheqje nga llogaria, periudha 02.08.2019-31.12.2019.
32) Djali, Z. Elton Gjici, pakësuar me 174 800 Lekë llogaria bankare, tërheqje gjatë periudhës 02.08.2019-31.12.2019.
33) Djali, llogari bankare me gjendje 5 354 146.34 Lekë, të pandryshuara nga deklarimi fillestar 2019.
34) Vajza, llogari bankare me gjendje 2 399 852.3Lekë, të pandryshuara nga deklarimi fillestar 2019.
35) Huamarrje në shumën 170 000 Euro sipas kontratës datë 18.01.2017, të pandryshuar nga deklarimi fillestar 2019.
36) Huamarrje në shumën 74 000 000 Lekë sipas kontratës datë 29.07.2019, të pandryshuar nga deklarimi fillestar 2019.
37) Huamarrje në shumën 100 000 Euro sipas kontratës datë 03.06.2006, të pandryshuar nga deklarimi fillestar 2019.
38) Huamarrje në shumën 170 000 Euro sipas kontratës datë 10.06.2004, të pandryshuar nga deklarimi fillestar 2019.