Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 380 981 Lekë nga paga si përgjegjës dogane në Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, Dega Goriçë Korçë, të deklaruara edhe në deklarimin fillestar 2019.
2) Të ardhura në vlerën 348 786 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Pustec, periudha 01.08.2019-31.12.2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura në vlerën 4 422 Lekë nga interesat e llogarisë së kursimit për periudhën 01.08.2019-31.12.2019.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Nikoleta Kolefski, të ardhura në vlerën 345 139 Lekë nga paga si mësuese e ciklit të ulët në Shkollën e Mesme të Bashkuar “Nefali Rozani “ Podgorie, e deklauar edhe në deklaratën fillestare 2019.
2) Bashkëshortja, Znj. Nikoleta Kolefski, të ardhura në vlerën 244 587 Lekë nga paga si mësuese e ciklit të ulët në Shkollën e Mesme të Bashkuar “Nefali Rozani “ Podgorie, periudha 01.08.2019-31.12.2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Bashkëshortët, llogari kursimi pranë një banke të nivelit të dytë të hapur me vlerë 800 000 Lekë për të cilën janë gjeneruar interesa 38 452.2 Lekë deri në 31.12.2019. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 838 452 Lekë. Për periudhën 01.08.2019-31.12.2019 janë gjeneruar si të ardhura 4 422 Lekë interesa.
2) Shtesë 150 000 Lekë në gendjen e mjeteve monetare cash, si të ardhura nga shitja e makinës në Gusht 2017 dhe nga kursimet familjare. Gjendja në 31.12.2019 është 650 000 Lekë.
3) Bashkëshortët, kredi bankare me vlerë 2 250 000 Lekë të marrë në 21.05.2012 për blerje apartamenti, me afat shlyerje 30 vjet (21.05.2012-21.05.
2042) dhe me normë interesi 3%. Detyrimi i likuiduar në 2019 është 29 251 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 947 269 Lekë.
4) Karta e kredit që ka qenë e hapur në bankën BKT, është mbyllur nga subjekti (kthyer).
5) Bashkëshortja, Znj. Nikoleta Kolefski, shtesë 30 705 Lekë në llogarinë bankare të pagës me burim të ardhura nga punësimi (kursime). Gjendja e llogarisë në datë 31.12.2019 është 378 666 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Bashkëshortët, shpenzuar shumën 29 251 Lekë si shlyerje të kësteve (principal 14 595 Lekë dhe interesa 14 656 Lekë) të kredisë bankare të marrë në 21.05.2012 në shumën 2 250 000 Lekë për blerje apartament banimi.