Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 691 962 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Memaliaj me Nipt K49322535M për periudhën Shtator 2019-Maj 2020.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura në vlerën 33 Lekë nga interesat bankare.
Të ardhura QiradhënieTë ardhura në vlerën 200 000 Lekë nga qiradhënia sipas kontratës datë 01.10.2019.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Klodiana Guci, të ardhura neto në vlerën 707 722 Lekë nga punësimi pranë Bashkisë Tiranë me Nipt K11729002L për periudhën Shtator 2019- Maj 2020.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pronar 100% të nja apartamenti me sipërfaqe 48.9 m2 të blerë në Memaliaj sipas Kontratës së Shitjes datë 04.11.2019 me vlerë 500 000 Lekë.
2) Pakësuar me 200 000 Lekë mjetet monetare cash si të ardhura nga shitja e një autoveture. Gjendja është 700 000 Lekë.
3) Llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga punësimi ndër vite dhe nga transferimi në llogari rrjedhëse të Bonove të Thesarit, me gjendje 1 701 957 Lekë në 28.05.2020.
4) Llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga punësimi ndër vite me gjendje 0 në 28.05.2020 pasi është mbyllur në vitin 2019.
5) Llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga punësimi ndër vite me gjendje 0 në 28.05.2020 pasi është mbyllur në vitin 2019.
6) Bashkëshortja, Znj. Klodiana Guci, llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga punësimi, me gjendje 87 763 Lekë në 28.05.2020.
7) Bashkëshortja, Znj. Klodiana Guci, kredi konsumatore me vlerë 100 000 Lekë, më afat 1 vit, me normë interesi 3% dhe me këst mujor 8 583 Lekë. Detyrimi i likuiduar është 76 347 Lekë ndërsa gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer është 16 966 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 500 000 Lekë për blerjen e një apartamenti me sipërfaqe 48.9 m2 sipas kontratës së shitjes datë 04.11.2019.
2) Shpenzuar shuma 147 450 Lekë për shkollimin e fëmijëve pranë një shoqërie të formës Sh.P.K.
3) Bashkëshortja, Znj. Klodiana Guci, shpenzuar shumën 76 347 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë konsumatore të marrë në shumën 100 000 Lekë me afat 1 vit.