Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto në vlerën 380 884 Lekë nga paga si Kryetar Bashkie për periudhën Gusht–Nëntor 2019. Paga e muajit Dhjetor 2019 ka kaluar në llogari në muajin Janar dhe nuk është përfshirë në deklarim.
2) Të ardhura në vlerën 454.7 Dollarë si dieta për aktivitetin “Mayors For Children”, të organizuar nga UNICEF në Greqi.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeTë ardhura në vlerën 70 000 Euro nga shitja aksioneve 32.84% që Z.Demo zotëronte në shoqërinë Melograno Sh.a, sipas Kontratës së shitjes datë 31.07.2019. E ardhura nuk është arkëtuar akoma nga subjekti dhe sipas kontratës do të merret me këste. Kësti i parë 20 000 Euro do të arkëtohet brenda datës 15.08.2019 dhe kësti i dytë 50 000 Euro brenda datës 31.03.2020. Kësti i parë me dakordësi midis palëve është shtyrë për tu marrë në fillim të vitit 2020.
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritTë ardhura në vlerën 23 294 Lekë nga “E drejta e Autorit” për shitjen e librit “Komunikimi në Biznes”.
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura në vlerën 31 382.85 Lekë nga Kontrata e Shërbimit datë 15.11.2019 të lidhur me shoqërinë BID Berat si pjesë e grupit “Study Tour Granada, Spanjë”.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtesë 314 868.92 Lekë në llogarinë bankare si kursime të të ardhurave, gjendja e të cilës në 31.12.2019 është 566 287.43 Lekë.
2) Pakësuar me 7.5 Euro llogaria bankare për mbulimin e shpenzimeve të komisioneve të mirëmbajtjes të llogarisë. Gjendja më 31.12.2019 është 6 355.5 Euro.
3) Shtesë 454.7 Dollarë në llogarinë bankare si kursime të të ardhurave nga dietat e përfituara për aktivitetin “Mayors For Children” në Greqi. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 454.7 Dollarë.
4) Pakësuar me 34 013.11 Lekë llogaria bankare për shpenzime konsumi gjatë 2019. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 660 680.41 Lekë.
5) Pakësuar me 5 Euro llogaria bankare për mbulimin e shpenzimeve të komisioneve të mirëmbajtjes të llogarisë. Gjendja më 31.12.2019 është 4 822.44 Euro.
6) Pakësuar me 77 815.36 Lekë llogaria e kartës së kreditit për mbulimin e shpenzimeve operative. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 0 Lekë.
7) Pakësuar me 1 750 Euro gjendja e mjeteve monetare cash për shpenzime konsumi. Gjendja e mjeteve monetare cash në 31.12.2019 është 8 250 Euro.
8) Gjendje detyrimi në shumën 156 620 Euro kundrejt një pale të tretë për porositjen e një apartamenti me sipërfaqe totale 148.62 m2 dhe dy garazhe me vlerë 19 000 Euro secili, në bazë të Kontratës së Porosisë të firmosur në datë 30.06.2015 me vlerë totale 186 620 Euro për të cilën është shlyer 30 000 Euro në 09.10.2017. Në vitin 2019, nga Z.Demo nuk është bërë shlyerje detyrimi.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka