Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto në vlerën 1 369 796 Lekë nga paga si Gjyqtar pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë për vitin 2018.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura në vlerën 41 140.78 Lekë nga interesat bankare të llogarisë së Fondit të Investimit të hapur në vitin 2017.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj.Klodjana Qafa, të ardhura neto në vlerën 709 740 Lekë nga paga si Juriste pranë shoqërisë “Besjana” Sh.p.k Mat për periudhën Janar-Nëntor 2018, të depozituara në llogarinë rrjedhëse të pagës.
2) Bashkëshortja, Znj.Klodjana Qafa, të ardhura në vlerën 77.16 Lekë nga interesat bankare të llogarisë rrjedhëse të pagës për vitin 2018.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Subjekti nga të ardhurat e pagës të vitit 2018 ka kursyer shumën 700 000 Lekë të cilën e ka tërhequr cash nga llogaria rrjedhëse e pagës dhe e ka depozituar në një llogari tjetër bankare. Nga kjo llogari bankare, shumën 699 000 Lekë e ka transferuar në llogarinë e Fondit të Investimit (hapur në
2017) dhe gjendja e llogarisë në 31.12.2018 ka mbetur 1 000 Lekë.
2) Shtesë 699 000 Lekë në gjendjen e llogarisë së Fondit të Investimit me burim të ardhura nga paga (referim pika
1).
3) Bashkëshortët, gjendje të mjeteve monetare cash si kursime ndër vite, 800 000 Lekë të pandryshuar për vitin 2018.
4) Subjekti sipas Kontratës së Shitjes datë 17.12.2018 dhe Çertifikatës së Pronësisë datë 17.12.2018 është pronar i shtëpisë së prenotur në vitin 2010 në bazë të Kontratës së Sipërmarrjes datë 11.03.2010.
5) Bashkëshotja, Znj. Klodjana Qafa, gjendje të detyrimit për prenotim apartamenti me sipërfaqe 159.35 m2, me vlerë 82 862 Euro sipas Kontratës së Porosisë datë 05.01.2016, shuma 14 421 Euro. Gjatë vitit 2018, nuk është bërë asnjë shlyerje e detyrimit.
6) Bashkëshortja, Znj. Klodjana Qafa, pakësuar me 163 190.42 Lekë llogarinë rrjedhëse të pagës, gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 658 203.94 Lekë. Gjatë vitit 2018, llogaria rrjedhëse është shtuar me 709 940 Lekë nga të ardhurat e pagës si dhe është pakësuar me vlerën 873 207.58 Lekë nga të cilat 720 000 Lekë për shpenzime konsumi gjatë vitit, 1 625.58 Lekë komisione bankar dhe 151 582 Lekë për pagesa të ndryshme.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Bashkëshortja, Znj. Klodjana Qafa, shpenzuar shuma 720 000 Lekë gjatë vitit 2018 për shpenzime konsumi dhe shumë 151 582 Lekë për pagesa të ndryshme, të marra nga llogaria rrjedhëse e pagës.