Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 401.7 Lekë nga interesat e depozitës për periudhën 19.12.2018-31.12.2018.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura në vlerën 401.7 Lekë nga interesat e depozitës për periudhën 19.12.2018-31.12.2018.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Alba Ibrahimi, të ardhura në vlerën 78 704 Lekë nga punësimi pranë Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në periudhën 19.12.2018-31.12.2018.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pronar në masën 50% i pasurisë së paluajtshme në Tiranë, vilë 2-katëshe plus nënçati me sipërfaqe 238 m2 me vlerë 237 500 Euro, të blerë në 13.04.2010, e pandryshuar nga deklarimi fillestar 2018. Burimi i krijimit është trashëgimi nga prindërit dhe nga të ardhurat personale.
2) Pronar në masën 50% të një apartamenti banimi me sipërfaqe 128 m2 të blerë në datë 30.12.2002 me vlerë 62 700 Dollarë, me burim të ardhura nga shitja e një apartamenti të mëparshëm dhe trashëgimi nga prindërit. Pasuria është e pandryshuar nga deklarimi fillestar 2018.
3) Pronar në masën 100% të një automjeti të tipit Mercedes Benz GLK të blerë në vitin 2014 në vlerën 30 000 Euro me burim të ardhura nga punësimi, e pandryshuar nga deklarimi fillestar 2018.
4) Pakësuar me 94 926.98 Lekë, gjendja e llogarisë rrjedhëse me pjesë takuese 50% me burim të ardhura nga punësimi.
5) Llogari rrjedhëse me pjesë takuese 50% me burim të ardhura nga punësimi dhe me gjendje 17.71 Dollarë, të pandryshuar nga deklarimi fillestar 2018.
6) Llogari rrjedhëse me pjesë takuese 50% me burim të ardhura nga punësimi dhe me gjendje 2.71 Pound, të pandryshuar nga deklarimi fillestar 2018.
7) Llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga punësimi, me gjendje 748.95 Lekë, të pandryshuar nga deklarimi fillestar 2018.
8) Depozitë bankare me pjesë takuese 50% me burim të ardhura nga shitja e disa pronave familjare, me gjendje 125 000 Euro, e pandryshuar nga deklarimi fillestar 2018.
9) Depozitë bankare e tipit “Futura”, me burim të ardhura nga punësimi, me gjendje 7 823.76 Euro, e pandryshuar nga deklarimi fillestar 2018.
10) Bashkëshortja, Znj. Alba Ibrahimi, pronare në masën 50% të një autoveture të tipit “Peugeot” 308 të blerë në vitin 2015 me vlerë 18 800 Euro, e pandryshuar nga deklarimi fillestar 2018. Burimi i krijimit është nga dorëzimi te koncesionari i automjetit të vjetër dhe nga të ardhurat e punësimit (kursime).
11) Bashkëshortja, Znj. Alba Ibrahimi, pronare në masën 33% të një apartament banimi me sipërfaqe 75 m2, të ndërtuar në vitin 1975 dhe të rivlerësuar në vitin 2015. Pasuria me vlerë 7 500 000 Lekë është përfituar nga procesi i privatizimit të banesavedhe është e pandryshuar nga deklarimi fillestare 2018.
12) Djali, Z. Tedi Ibrahimi, pronar në masën 50% të një autoveture të tipit “Peugeot” 308, të blerë në vitin 2015 me vlerë 18 800 Euro, përfituar si dhuratë nga prindërit.
13) Djali, Z. Tedi Ibrahimi, llogari rrjedhëse me gjendje 0 Lekë, të përfituar si dhuratë nga prindërit.
14) Djali, Z. Tedi Ibrahimi, llogari rrjedhëse me gjendje 0 Euro, të përfituar si dhuratë nga prindërit.
15) Djali, Z. Tedi Ibrahimi, llogari rrjedhëse me gjendje 0 Dollarë të përfituar si dhuratë nga prindërit.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka