Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto në vlerën 1 541 455 Lekë nga paga si Drejtor Departamenti pranë Kryeministrisë për periudhën Janar-Tetor 2018 (shuma neto 1 270 045 Lekë) dhe si Avokat i Përgjithshëm i Shtetit pranë Avokaturës së Shtetit për periudhën 22.10.2018-31.12.2018 (shuma neto 271 410 Lekë).
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura neto në vlerën 63 750 Lekë nga shpërblimet si anëtar i Këshillit Mbikqyrës të ZRPP-së për vitin 2018.
2) Të ardhura neto në vlerën 442 793 Lekë nga shpërblimet si anëtar i Këshillit Mbikqyrës të KESH Sh.a për vitin 2018.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Ada Metani, të ardhura në vlerën 1 100 300 nga paga dhe shpërblimet si Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse pranë Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare për vitin 2018.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtesë 9 000 Euro në depozitën bankare të krijuar në 2018, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor është 9 000 Euro. Burimi i të ardhurave është nga pakësimi i gjendjes së mjeteve monetare cash.
2) Llogari bankare me burim të ardhura nga paga, gjendja e të cilës në 31.12.2018 është 46 643 Lekë.
3) Bashkëshortja, Znj. Ada Metani, është bërë pronare në masën 100% të pasurisë së paluajtshme në Tiranë, tokë arë me sipërfaqe 800 m2 të përfituar me Kontratë Dhurimi datë 11.02.2018, të noterizuar.
4) Bashkëshortja, Znj. Ada Metani, kredi në shumën 1 500 000 Lekë të marrë në 06.07.2016 me afat 60 muaj (06.07.2016-06.07.
2021), me normë interesi Tribor +9.6% dhe me këst mujor 33 011 Lekë. Detyrimi i likuiduar për vitin 2018 është 282 417 Lekë ndërsa gjendja e detyrimit të mbetur te pashlyer është 910 109 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Bashkëshortja, Znj.Ada Metani, shpenzuar gjatë vitit 2018 shumën 282 417 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë të marrë në vlerën 1 500 000 Lekë.