Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga dhe dieta për periudhën 01.01.2019-14.11.2019 nga puna si Kryeinspektore e ish- Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, në shumën 2 543 756 Lekë
2) Të ardhura nga paga neto për periudhën 14.11.2019-31.12.2019 nga puna si anëtare e Gjykatës Kushtetuese, në shumën 370 921 Lekë
3) Pagesa bruto nga Euralius IV dhe IRZ për pjesëmarrje në grupin e punës për hartimin e akteve nënligjore të ligjit nr 96/2016 “Për statusin e Gjyqtarëve dhe të Prokurorëve” lidhur me ngritjen në detyrë dhe vlerësimin profesional të gjyqtarëve shumën 2 000 Euro
4) Pagesë dietash për vizitë studimore në Estoni, në kuadër të projektit Mbështetje për Menaxhimin e Gjykatave, i financuar nga Këshilli i Europës, në shumën 350 Euro
5) Pagesa bruto nga OSBE për hartimin e metodologjisë antikorrupsion në legjislacion, për hartimin e manualit mbi vonesat në gjyqësor dhe për hartimin e pjesshëm të analizës mbi ligjin për konfliktin e interesave, në shumën 8 500 Euro
6) Pagesa neto nga Save the Children për vlerësimin ligjor të raporteve të monitorimit të gjykatave dhe të ndihmës ligjore të kryera nga shoqëria civile, në shumën 2 354,5 Euro
7) Pagesa nga Terres des Homme për hartimin e udhëzimit mbi standardet e qendrave shumë disiplinore për të miturit, për hartimin e një studimi mbi situatën e fëmijëve në konflikt me ligjin, në shumën 2 363,5 Euro
8) Pagesa nga Terres des Homme për hartimin e mjeteve të monitorimit të njësive të mbrojtjes së fëmijëve në bashki, në shumën 225 000 Lekë
9) Pagesë trajnimi për programin fillestar dhe vazhdues nga Shkolla e Magjistraturës në shumën 50 815 Lekë
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura neto nga interesi i llogarive në Intesa SanPaolo bank në shumën 6 724,4 lekë
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Llogari rrjedhëse me gjendje në datën 31.12.2019 në shumën 231 152,81 lekë, shtesa përgjatë vitit në masën 171 412,47 Lekë, me burim krijimi të ardhurat nga pagat dhe shpërblimet
2) Depozitë bankare me afat 1 vjeçar pranë Intesa SanPaolo Banke hapur në 03.04.2019. Kjo depozitë u krijua me shumën e depozitës së vjetër bankare me afat maturimi 6 muaj pranë së njëjtës bankë dhe me kursime të tjera. Gjendja e depozitës në datën e hapjes 03.04.2019 është 2 400 000 Lekë
3) Llogari kursimi në Intesa SanPaolo bankë me gjendje në datën 31.12.2019 në shumën 23 789,65 Euro dhe shtesa përgjatë vitit është 8 262,08 Euro
4) Llogari kursimi e hapur më 23.03.2017 me interes 0.1%, gjendja në 31.12.2019 është 2 126,32 dollarë, shtesa përgjatë vitit është 1,75 dollarë dhe burimi nga kursime të mbledhura.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka