Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhurat neto nga paga dhe shpërblimet për periudhën 01.01.2018-31.12.2018 janë në shumën 3 536 564 Lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Egon Sinani, të ardhura në vlerën 1 154 868 Lekë nga paga për periudhën 01.01.2018-31.12.2018.
2) Bashkëshorti, Z. Egon Sinani, të ardhura në vlerën 173 145 Lekë nga interesat bankare të Obligacioneve të Thesarit me afat maturimi 10 vjeçare të blera në vitin 2017.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtuar me 598.17 Lekë gjendja e llogarisë bankare.
2) Pakësuar me 3 500 Euro gjendja monetare cash.
3) Kontratë overdrafti me gjendje 200 000 Lekë në datën 31.12.2018.
4) Gjendja e detyrimit për shkollimin e fëmijës pranë një shkolle për periudhën 15.09.2018-31.12.2018 është 100 000 Lekë. Detyrimi i likuiduar gjatë 2018 është 100 000 lekë.
5) Bashkëshorti, Z. Egon Sinani, gjendje 1 849 795 Lekë të llogarisë bankare në datën 31.12.2018. Burimi i të ardhurave të kësaj llogarie është nga pagat e bashkëshortëve dhe interesat bankare (173 145 Lekë) të Obligacioneve të Thesarit të blera në 2017.
6) Bashkëshorti, Z. Egon Sinani, blerë Obligacione Thesari me vlerë 4 700 000 Lekë me afat maturimi 10 vjet në datën 06.07.2018 me të ardhura nga fondet e depozitave të mbyllur në vlerën 3 047 600 Lekë dhe nga pagat e bashkëshortëve.
7) Bashkëshorti, Z. Egon Sinani, pakësuar me 1 015 300 Lekë gjendjen e depozitës bankare në datën 30.01.2018 dhe me 2 032 300 Lekë gjendjen e depozitës bankare në datën 29.06.2018, si depozita të mbyllura nga Z.Sinani.
8) Bashkëshorti, Z. Egon Sinani, pakësuar me 1 869.73 Euro gjendjen e llogarisë bankare në datën 02.07.2018.Llogaria është mbyllur.
9) Bashkëshorti, Z. Egon Sinani, pakësuar llogarinë rrjedhëse në monedhën Euro, gjendja e të cilës është 0 Euro.
10) Bashkëshorti, Z. Egon Sinani, shtuar me 8 Lekë gjendjen e llogarisë së pagës.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 100 000 Lekë si shlyerje e detyrimit për shkollimit e fëmijës pranë një shkolle.
2) Bashkëshorti, Z. Egon Sinani ka shpenzuar shumën 4 700 000 Lekë për blerjen e Obligacioneve të Thesarit me afat maturimi 10 vite në datën 06.07.2018.
3) Bashkëshorti, Z. Egon Sinani ka shpenzuar shumën 372 Euro si shlyerje e detyrimit të kartës së kreditit MC Revolving. Gjendja e detyrimit të kartës së kreditit në 31.12.2018 është 0 Euro.