Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si Komisionere pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, 3 459 564 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 77 000 Lekë si shpërblime nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, Z. Meland Qirko, të ardhura në vlerën 1 855 000 Lekë për vitin 2018, si administrator i shoqërisë Meleon Tirana Sh.p.k nga të cilat 175 000 Lekë nga shpërndarja e dividentit të shoqërisë (ortak i shoqërisë).
2) Bashkëshorti, Z. Meland Qirko të ardhura në vlerën 780 000 Lekë për vitin 2018, si administrator i shoqërisë XL Market Sh.p.k.
3) Bashkëshorti, Z. Meland Qirko të ardhura në vlerën 1 053 000 Lekë për vitin 2018, si administrator i shoqërisë Maxi Hippo Sh.p.k nga të cilat 153 000 Lekë nga shpërndarja e dividentit të shoqërisë (ortak i shoqërisë).
4) Bashkëshorti, Z. Meland Qirko të ardhura në vlerën 600 000 Lekë për vitin 2018, si administrator i shoqërisë Hippo Tregu Elektrik Sh.p.k.
5) Bashkëshorti, Z. Meland Qirko të ardhura në vlerën 1 070 000 Lekë për vitin 2018, si administrator i shoqërisë Retail&Marketing Systems Sh.p.k.
6) Bashkëshorti, Z. Meland Qirko të ardhura në vlerën 360 000 Lekë për vitin 2018, si administrator i shoqërisë Meleon Sh.p.k.
7) Bashkëshorti, Z. Meland Qirko të ardhura në vlerën 1 272 000 Lekë për vitin 2018, si administrator i shoqërisë Hippo Sh.p.k nga të cilat 372 000 Lekë nga shpërndarja e dividentit të shoqërisë (ortak i shoqërisë).
8) Bashkëshorti, Z. Meland Qirko të ardhura në vlerën 119 000 Lekë për periudhën 01.08.2018- 31.12.2018, si administrator i shoqërisë Hippo Pazari i Ri Sh.p.k.
9) Bashkëshorti, Z. Meland Qirko të ardhura në vlerën 110 000 Lekë për periudhën 01.08.2018-31.12.2018, si administrator i shoqërisë Stacioni Sh.p.k.
10) Bashkëshorti, Z. Meland Qirko të ardhura në vlerën 658 000 Lekë për periudhën 01.01.2018- 31.12.2018, si administrator i shoqërisë Hippo Studenti Sh.p.k.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtuar me 25 000 Lekë gjendja e llogarisë së pagës, e cila në 31.12.2018 është 125 000 Lekë.
2) Shtuar me 1 000 Lekë llogaria e pagës së krijuar në datën 19.08.2005. Gjendja e llogarisë në 31.12.2018 është 2 098 Lekë.
3) Gjendja e kartës së kreditit të hapur në 30.11.2017 me limit shume 5 000 Euro është 0 Euro në datën 31.12.2018.
4) Kartë krediti e datës 02.05.2006 me vlerë limit 240 000 Lekë për të cilën është likuiduar detyrimi në vlerën 51 837 Lekë dhe ka mbetur gjendja e detyrimit të pashlyer 11 297 Lekë.
5) Bashkëshorti, Z.Meland Qirko, shtuar me 820 000 Lekë gjendjen e llogarisë rrjedhëse të hapur në 29.06.2011 me të ardhura nga paga. Gjendja në 31.12.2018 është 1 300 000 Lekë.
6) Bashkëshorti, Z.Meland Qirko, pakësuar me 33 700 Lekë gjendjen e llogarisë rrjedhëse të hapur në 26.09.2005 me të ardhura nga paga. Gjendja në 31.12.2018 është 0 Lekë.
7) Bashkëshorti, Z.Meland Qirko, shtuar me 40 773 Lekë gjendjen e llogarisë Futura (llogaria e fëmijë) me të ardhura nga interesat dhe transfertat e fondeve nga llogaria rrjedhëse e Z.Qirko në llogarinë e fëmijës. Gjendja e llogarisë në 31.12.2018 është 737 718 Lekë.
8) Bashkëshorti, Z.Meland Qirko, shtuar me 1 500 000 Lekë gjendjen monetare cash me burim të ardhura nga paga.
9) Bashkëshorti, Z.Meland Qirko, kartë krediti me gjendje detyrimi të pashlyer 248 000 Lekë, për të cilën është shpenzuar shuma 11 000 Lekë gjatë vitit 2018.
10) Bashkëshorti, Z.Meland Qirko, kartë krediti me gjendje detyrimi të pashlyer 20 000 Lekë, për të cilën është shpenzuar shuma 5 000 Lekë gjatë vitit 2018.
11) Bashkëshortët, kredi bankare hipotekore të marrë në datën 06.11.2017 në vlerën 100 000 Euro me këst mujor 542 Euro dhe me kohëzgjatje 25 vite. Detyrimi i likuiduar është 6 600 Euro dhe gjendja e detyrimit të pashlyer është 97 505 Euro (Principal).


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 51 837 Lekë si shlyerje e detyrimit të kartës së kreditit të marrë në datën 02.05.2006 më vlerë limit 240 000 Lekë.
2) Bashkëshorti, Z. Meland Qirko, ka shpenzuar shumën 16 000 Lekë nga kartat e kreditit duke rritur gjendjen e detyrimit të pashlyer për vitin 2018.
3) Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 6 600 Euro si shlyerje të principalit (2 308 Euro) dhe interesave (4 292 Euro) të kredisë bankare të marrë në vlerën 100 000 Euro në datën 06.11.2017 për blerje apartamenti.