Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto në vlerën 3 536 564 Lekë nga paga dhe shpërblimet si Komisionere pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për përiudhën Dhjetor 2017-Nëntor 2018, pasi paga e muajit Dhjetor 2018 (288 296 Lekë) është hedhur në llogari në muajin Janar 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneTë ardhura në vlerën 82 544.6 Lekë si fitim neto nga shlyerja e 365 kuotave të deklarueses.
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshorti, Z. Dejvi Çiftja, të ardhura në vlerën 812 481 Lekë nga paga (790 656 Lekë) dhe dieta (21 825 Lekë) për vitin 2018 si Oficer pranë Drejtorisë së Mbrojtjes së Personaliteteve të Larta, Garda e Republikës së Shqipërisë, Ministria e Brendshme.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pakësuar me 1 639 692.25 Lekë gjendja e llogarisë bankare me burim të ardhura nga paga si Komisionere pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Gjendja e llogarisë në 31.12.2017 është 61 957.66 Lekë.
2) Llogaria bankare me burim të ardhura nga paga si Komisionere pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit është 0 Euro në datën 31.12.2017. Llogaria është përdorur për transferta në monedhën Euro për pagesën e shkollës së djalit.
3) Pakësuar numri i kuotave me 365 kuota dhe në 31.12.2018 numri total i kuotave është 4 614.4118 Lekë. Pakësuar vlera totale e kuotave me 242 825.95 Lekë, gjendja e të cilave në 31.12.2018 është 6 901 602.23 Lekë. Për vitin 2018, totali i shlyerjeve të kuotave është në shumën 529 592.11 Lekë dhe vlera e humbjes është 97 111.31 Lekë.
4) Gjendja e llogarisë bankare të përdorur për pagesat e kredisë është 299.39 Euro në datën 31.12.2018.
5) Gjendja e llogarisë bankare me të ardhura nga punësimi i mëparshëm është 0.4 Lekë në datën 31.12.2018.
6) Kartë krediti me shumë limit 5 000 Euro dhe me gjendje detyrimi 220.11 Euro në datën 31.12.2018. Nga karta është përdorur shuma 2 498.54 Euro për shpenzime të ndryshme dhe është likuiduar vlera 2 278.43 Euro.
7) Kredi për blerje tokë Are me sipërfaqe 3 440 m2 të marrë në datë 29.09.2006 me vlerë 35 000 Euro me afat shlyerje 20 vite (29.09.2006-29.09.
2026). Detyrimi i shlyer në vitin 2018 është 2 431.92 Euro dhe gjendja e detyrimit të pashlyer në datën 31.12.2018 është 14 585.47 Euro.
8) Bashkëshorti, Z. Dejvi Çiftja, shtuar me 35 873 Lekë gjendjen e llogarisë bankare të pagës, e cila në datën 31.12.2018 është 43 721.66 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 2 278.43 si shlyerje e detyrimit të kartës së kreditit me shumë limit 5 000 Euro.
2) Shpenzuar shuma 2 431.92 Euro si shlyerje e kësteve për vitin 2018 të kredisë së marrë në 29.09.2006 në vlerën 35 000 Euro për blerjen e pasurisë së paluajtshme, tokë are me sipërfaqe 3 440 m2.