Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 2 210 579.83 Lekë nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, periudha 20.03.2019-31.12.2019.
2) Të ardhura në vlerën 207 800 Lekë si paga të prapambetura nga shoqëria Picari Sh.p.k në funksionin e administratorit për periudhën Shkurt –Mars 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Raimonda Musaj, të ardhura në vlerën 494 000 Lekë nga paga si teknike në shoqërinë Picari Sh.p.k për periudhën 20.03.2019-31.12.2019.
2) Djali, Z. Endri Musaj, të ardhura në vlerën 796 400 Lekë nga paga si financier dhe administrator në shoqërinë Picari Sh.p.k, periudha 20.03.2019-31.12.2019.
3) Djali, Z. Endri Musaj, të ardhura në vlerën 3 000 Euro nga shitja e automjetit Mini Cooper, me vit prodhimi 2003, të shitur në Qershor 2019.
4) Djali, Z. Endri Musaj, të ardhura në vlerën 800 000 Lekë si dhuratë nga prindërit nga të cilat 300 000 Lekë nga mamaja në datë 22.11.2019 dhe 500 000 Lekë nga babai në datë 06.11.2019.
5) Vajza, Znj. Lori Musaj, të ardhura në vlerën 338 600 Lekë nga paga si ekonomiste pranë shoqërisë Picari Sh.p.k, periudha 20.03.2019-31.12.2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtesë 759 922.9 Lekë në llogarinë rrjedhëse me burim të ardhura nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 1 715 197.91 Lekë.
2) Pronar 100% të një automjeti të tipit Hyundai Santa Fe, me vit prodhimi 2013 të blerë në 03.07.2019 në shumën 1 130 160 Lekë me të ardhurat nga paga si Deputet.
3) Overdraft të marrë për shoqërinë Picari Sh.p.k, në 29.06.2018 në shumën 200 000 Euro me afat shlyerje deri në 20.03.2020. Detyrimi i likuiduar gjatë 2019 është 30 000 Euro ndërsa gjendja e mbetur e pashlyer në 31.12.2019 është 170 000 Euro.
4) Kredi bankare të marrë për shoqërinë Picari Sh.p.k në datën 19.06.2018 në shumën 50 000 Euro me afat shlyerje 3 vjet (19.06.2018-21.06.
2021), me interes efektiv 5.24% dhe me këst mujor 1 489 Euro. Gjatë 2019 është shlyer detyrimi në vlerën 10 934.53 Euro dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 25 852.58 Euro.
5) Kredi bankare të marrë për shoqërinë Picari Sh.p.k në datën 16.06.2017 në shumën 150 000 Euro me afat shlyerje 3 vjet (16.06.2017-05.06.
2020) dhe me këst mujor 4 459 Euro. Gjatë 2019 është shlyer detyrimi në vlerën 34 274.68 Euro dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 26 394.1 Euro.
6) Kredi bankare të marrë për shoqërinë Picari Sh.p.k në datën 02.10.2014 në shumën 100 000 Euro me afat shlyerje 7 vjet (02.10.2014-11.10.
2021) me interes efektiv 6.53% dhe me këst mujor 1 467 Euro. Gjatë 2019 është shlyer detyrimi në vlerën 10 259.95 Euro dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 30 473.25 Euro.
7) Kredi bankare të marrë për shoqërinë Picari Sh.p.k në datën 27.12.2011 në shumën 200 000 Euro me afat shlyerje 8 vjet (27.12.2011-31.12.
2019) me interes efektiv 5.724% dhe me këst 3-mujor 6 250 Euro. Është likuiduar detyrimi i mbetur i kredisë në vlerën 25 000 Euro.
8) Overdraft të marrë në 16.06.2018 në shumën 50 000 Euro për shoqërinë Picari Sh.p.k, i kthyer në kredi në datë 20.11.2019 me afat shlyerje 1 vit (20.11.2019-20.11.
2020) dhe me këst mujor 4 271 Euro. Gjatë vitit 2019 është shlyer detyrimi në vlerën 4 271 Euro dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 45 916.5 Euro.
9) Bashkëshortja, Znj. Raimonda Musaj, shtesë 194 000 Lekë në llogarinë rrjedhëse me burim të ardhura nga paga si teknike pranë shoqërisë Picari Sh.p.k, periudha 20.03.2019-31.12.2019. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 573 400 Lekë.
10) Djali, Z. Endri Musaj, shtesë 628 910.08 Lekë në llogarinë rrjedhëse me burim të ardhura nga paga si financier dhe administrator i shoqërisë Picari Sh.p.k, si dhuratë nga Znj.Rajmonda në 22.11.2019 (vlera 300 000 Lekë), nga shitja e automjetit Mini Cooper dhe si dhuratë nga Z.Nimet Musaj në 06.11.2019 (vlera 500 000 Lekë). Gjendja e llogarisë në datë 31.12.2019 është 648 509.62 Lekë.
11) Vajza, Znj. Lori Musaj, shtesë 262 698.73 Lekë në llogarinë rrjedhëse me burim të ardhura nga paga pranë shoqërisë Picari Sh.p.k për periudhën 20.03.2019-31.12.2019. Gjendja e llogarisë në 31.12.2019 është 318 411.17 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 1 130 160 Lekë për blerjen e autoveturës së tipit Hyundai Santa Fe me vit prodhimi 2013, në datë 03.07.2019.
2) Shpenzuar shuma 30 000 Euro si shlyerje të detyrimit të overdraftit të marrë në 29.06.2018 në shumën 200 000 Euro për shoqërinë Picari Sh.p.k.
3) Shpenzuar shuma 10 934.53 Euro si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në 19.06.2018 në shumën 50 000 Euro për shoqërinë Picari Sh.p.k.
4) Shpenzuar shuma 34 274.68 Euro si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në 16.06.2017 në shumën 150 000 Euro për shoqërinë Picari Sh.p.k.
5) Shpenzuar shuma 10 259.95 Euro si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në 02.10.2014 në shumën 100 000 Euro për shoqërinë Picari Sh.p.k.
6) Shpenzuar shuma 25 000 Euro si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në 21.12.2011 në shumën 200 000 Euro për shoqërinë Picari Sh.p.k.
7) Shpenzuar shuma 4 271 Euro si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në 16.06.2018 (overdraft i kaluar në kredi në 20.11.
2019) në shumën 50 000 Euro për shoqërinë Picari Sh.p.k.