Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 1 739 895 Lekë nga paga si Deputete pranë Kuvendit të Shqipërisë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Pronare në masën 1/3 e pasurisë së paluajtshme, shtëpi banimi private 2 katëshe, me sipërfaqe 270 m2 të blerë nga babai në vitin 1952. Pronësia nga subjekti është përfituar me trashëgimi ligjore pas vdekjes së babait (19.10.
2019).
2) Automjet të tipit Peugeot të blerë në vlerën 27 900 Euro nga një shoqëri e formës Sh.P.K sipas një kontrate Leasing. Detyrimi i likuiduar i kontratës është 9 000 Euro në momentin e lidhjes dhe pjesa e mbetur 18 900 Euro do të likuidohet me dy këste, në vitin 2020 vlera 9 450 Eur dhe në vitin 2022 kësti tjetër 9 450 Euro. Burimi i të ardhurave për blerjen e makinës është nga kredia bankare (shuma 700 000 Lekë) ndërsa pjesa tjetër është marrë hua nga familja (babai).
3) Kredi bankare të marrë në datë 15.08.2019 në shumën 700 000 Lekë për blerjen e automjetit, me këst mujor 22 259 Lekë, për të cilën gjatë 2019 është likuiduar detyrimi 136 014 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer e detyrimit në vlerën 563 986 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 9 000 Euro si shyerje pjesore e kontratës leasing të lidhur më një shoqëri për blerjen e automjetit Peugeot në vlerën totale 27 900 Euro.
2) Shpenzuar shuma 136 014 Lekë si shlyerje e kësteve të kredisë bankare të marrë në datë 15.08.2019 në vlerën 700 000 Lekë për blerjen e automjetit.