Treasury Transactions -
Notice: Undefined index: name in /home/spending/application/views/scripts/treasuryservice/paymentcat.phtml on line 41

Kategori Shpenzimesh - Total: 439


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
6040010 Transferime korrente tek Fondi Special i Kompensimit te Pronave (ATP) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6042034 Transferime per diference kontributi per fermeret Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6042012 Transferime per pagesat e parakohshme per minatoret Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6042011 Transferime per pensionet suplementare shteterore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6042033 Transferime per sigurimin e ishfunksionareve ne pagese kalimtare Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6042010 Transferime per sigurimin suplementar te ushtarakeve Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6042009 Transferime per te mbuluar defi├žitin e fondit te sigurimeve shoqerore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6042032 Transferime per ushtarake ne reforme dhe pensione te parakohshme Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6042030 Transferime per ushtaret Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6042020 Transferime speciale tek ISKSH Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6042031 Transferime te buxhetit per te papunet Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2327100 Transferimet kapitale jashte shtetit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2326100 Transferimet kapitale tek individet Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2324100 Transferimet kapitale tek institucionet financiare Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2322100 Transferimet kapitale tek institucionet jo fitimprurese Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2329100 Transferimet te tjera kapitale Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6044005 Transferta per Albafilm Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6044008 Transferta per Institutin e Mjeteve Matese dhe Kalibrimt Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6044006 Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6062100 Transferta per kompesimin e pronave nga ALUIZNI Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6062300 Transferta per ndihme ekonomike ndaj individeve te biznesit te vogel ne kushtet e pandemise Covid-19 Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6062301 Transferta per ndihme ekonomike ndaj individeve te mbetur pa pune ne kushtet e pandemise Covid-19 (paketa 2) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6044009 Transferta per partite politike Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6044007 Transferta per Radio-Televizonin Publik Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6044003 Transferta per shoqerite e invalideve te luftes Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6044004 Transferta per shoqerite e invalideve te punes Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6044001 Transferta per shoqerite e jetimeve Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6044002 Transferta per shoqerite e te verberve Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6063100 Transferta per shpronsimin per interes publik te pronareve te pasurive te pa lujteshme Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6061006 Transferte per mbulimin e perqindjeve te normave te interesave bankare Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7030100 TVSH mbi mallrat dhe sherbimet brenda vendit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7030200 TVSH mbi mallrat e importuara Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6024100 Udhetim i brendshem Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6024200 Udhetim jashte shtetit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6022002 Uje Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6021001 Uniforma dhe veshje te tjera speciale Treasury 2014 Treasury 2015-2016
0000000 Unspecified Treasury 2014 Treasury 2015-2016
5800610 Xhirime brendshme per veprime me llogarite speciale- Per shpronesimet,kompesimi pronave,te perndjekurit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
5800888 Xhirime brendshme, per diferencat e rakordimeve nga vitet e meparshme Treasury 2014 Treasury 2015-2016