Treasury Transactions -
Notice: Undefined index: name in /home/spending/application/views/scripts/treasuryservice/paymentcat.phtml on line 41

Kategori Shpenzimesh - Total: 434


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
6032001 Subvencione per te mbuluar humbjet per furnizimin me uje per vaditje Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6032002 Subvencione per te mbuluar humbjet per ndermarrjet e trajtimit te studenteve Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6039100 Subvencione te tjera Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7040100 Taksa doganore per mallrat e importit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7032100 Takse mbi llotarite Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7033014 Takse mbi te drejten e perdorimit te Truallit Shtetror- nga persona juridik tregtare dhe ndermarrje shtetrore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7033012 Takse nacionale per renten Minerare Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7002100 Takse vendore mbi bisnesin e vogel Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7002200 Tatim i thjeshtuar mbi fitimin Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7001100 Tatim mbi fitimin nga ndermarjet e sektorit publik Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7001200 Tatim mbi fitimin nga subjektet e sektorit privat Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7000400 Tatim mbi te ardhurat nga qirate Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7000600 Tatim mbi te ardhurat personale biznes i vogel me xhiro 2 - 8 miljone Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7000700 Tatim mbi te ardhurat personale nga Deklarata Individuale Vjetore e te Ardhurave Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7000200 Tatim nga te punesuarit ne sherbimin jo-publik Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7000100 Tatim nga te punesuarit ne sherbimin publik Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7021100 Tatim, shitja e pasurise se paluajteshme Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7021200 Tatim, trashegimia dhe dhurimi Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7009100 Tatimet mbi te ardhurat nga dividentet dhe aksionet Treasury 2014 Treasury 2015-2016
1661100 Te dala, hua te tjera afatgjate nga i njejti nivel qeverisje Treasury 2014 Treasury 2015-2016
1660100 Te dala, hua te tjera afatgjate nga i njejti nivel qeverisje Treasury 2014 Treasury 2015-2016
1660300 Te dala, hua te tjera afatgjate nga sistemi bankar Treasury 2014 Treasury 2015-2016
1661300 Te dala, hua te tjera afatgjate nga sistemi bankar Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2550300 Te dala, huadhenie direkte afatgjate, per ndermarrjet shteterore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
2550200 Te dala, huadhenie direkte afatgjate, per te tjera nivele te qeverisjes Treasury 2014 Treasury 2015-2016
1751100 Te dala, huamarrje afatgjate nga qeveri te huaja Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7115499 Te tjera gjoba Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6021099 Te tjera materiale dhe sherbime speciale Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6002900 Te tjera paga me kontrate Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6003900 Te tjera shperblime per personelin Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6032099 Te tjera subvencione per te mbuluar humbjet sipas perfituesve Treasury 2014 Treasury 2015-2016
7000900 Te tjera tatime mbi te ardhurat mbajtur ne burim Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6040009 Te tjera transferime korrente Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6059100 Te tjera transferime korrente jashte shtetit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6044099 Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6060099 Te tjera transferta tek individet Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6061099 Te tjera transferta tek individet Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6042001 Transferim, kompensim per pensionistet per diferenca çmimi Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6042005 Transferim, per kompensim suplementar per invalidet e punes Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6042003 Transferim, per kompensim suplementar per ish te persekutuarit Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6042004 Transferim, per kompensim suplementar per veteranet e luftes Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6042002 Transferim, per pensione te veçanta shteterore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6051001 Transferime korrente - Kombet e Bashkuara Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6053100 Transferime korrente per institucionet jo-fitimprurese te huaja Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6052100 Transferime korrente per qeverite e huaja Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6040010 Transferime korrente tek Fondi Special i Kompensimit te Pronave (ATP) Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6042034 Transferime per diference kontributi per fermeret Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6042012 Transferime per pagesat e parakohshme per minatoret Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6042011 Transferime per pensionet suplementare shteterore Treasury 2014 Treasury 2015-2016
6042033 Transferime per sigurimin e ishfunksionareve ne pagese kalimtare Treasury 2014 Treasury 2015-2016