Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Paga dhe shpërblime nga puna në Gjykatën e Lartë 1 576 316 (një milion e pesëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e gjashtëmbëdhjetë) leke.
2) pagesa nga mësimdhënia dhe trajnime shkolla e magjistraturës 130 802 (njëqind e tridhjetë mijë e tetëqind e dy) lekë.
2) Pagesa nga mësimdhënia në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës 284 328 (dyqind e tetëdhjetë e katër mijë e treqind e njëzet e tetë) lekë.
3) Pagesa nga mësimdhënia në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tiranës 109 536 (njëqind e nëntë mijë e pesëqind e tridhjetë e gjashtë) lekë.
4) Pagesë për mësimdhënie në Universitetin BEDER 48 000 (dyzet e tetë mijë) lekë.
5) Pagesë për pozicion e Eksperit të Lartë në Grupin e Punës pranë Komisionit të Posaçëm Parlamentar për reformën në Drejtësi 753 984 (shtatë qind e pesëdhjetë e tre mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e katër) lekë.
6) Pagesa si anëtar i Grupit Këshillimor pranë Ministrit të Drejtësisë 256 250 (dyqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e pesëdhjetë) lekë.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interests
Incomes from RentTë ardhura nga qiradhënie e një apartamenti 12 000 (dymbëdhjetë mijë) euro.
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
Payments received for obligations from third partiesJanë paguar 38 400 (tridhjetë e tetë mijë e katërqind) euro për një apartament të pronotuar prej 132.77 m2 me vlerë totale 118 440 (njëqind e tetëmbëdhjetë mijë e katërqind e dyzet) euro mbetur pa paguar në datën 31 dhjetor 2015 vlera prej 80 040 (tetëdhjetë mijë e dyzet) euro.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pakësuar gjendja Cash e deklaruar më parë me 4 000 000 (katër milion) lekë.
2) shtuar një gjendje llogarie me 2 000 (dymijë) euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc