Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura në vlerën 1 556 400 Lekë nga paga dhe shpërblime si Gjyqtar i Gjykatë së Lartë për vitin 2018.
2) Të ardhura në vlerën 153 000 Lekë nga shpërblimet për mësimdhënie si pedagog i jashtëm pranë Shkollës së Avokatisë në vitin 2018.
3) Të ardhura në vlerën 331 999 Lekë nga shpërblimet për mësimdhënie si pedagog i jashtëm pranë Shkollës së Magjistraturës në vitin 2018.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura në vlerën 17.59 Dollarë nga interesat bankare të depozitës me afat për vitin 2018.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Edlira Dvorani, të ardhura në vlerën 651 923 Lekë nga paga dhe shpërblime si Këshilltare në Shoqërinë e Sigurimeve ANSIG Sh.a për periudhën 01.01.2018-19.04.2018.
2) Bashkëshortja, Znj. Edlira Dvorani, të ardhura në vlerën 1 330 495 Lekë nga paga dhe shpërblime si anëtare e Këshillit Drejtues të AKEP, për periudhën 20.04.2018-31.12.2018.
3) Bashkëshortja, Znj. Edlira Dvorani, të ardhura në vlerën 102 300 Lekë nga interesat bankare të Obligacioneve për vitin 2018.
4) Bashëshortja, Znj. Edlira Dvorani, të ardhura bruto (pa zbritur detyrimet tatimore) në vlerën 256 322.81 Lekë nga interesat e pjesmarrjes në Fondin e Investimit për vitin 2018.
5) Djali, Z. Klajdi Dvorani, të ardhura në vlerën 105 558 Lekë nga paga dhe shpërblime si specialist pranë ZRPPP-së, për periudhën 07.11.2018-31.12.2018.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pakësuar me 342 863.22 Lekë gjendja e llogarisë rrjedhëse për shpenzime të ndryshme dhe komisione bankare për vitin 2018.
2) Pakësuar me 306.55 Euro gjendja e llogarisë rrjedhëse për shpenzime të ndryshme dhe komisione bankare për vitin 2018.
3) Shtuar me 74 696 Lekë gjendja e llogarisë bankare me burim të ardhura të ndryshme dhe interesa bankare për vitin 2018.
4) Huadhënie nga prindërit e Z.Dvorani për qëllim likuidimin nga bashkëshortët të detyrimit të mbetur për blerjen e apartamentit sipas vendimit datë 25.09.2000 dhe kontratës datë 25.07.2001. Huadhënia e datës 29.03.2013 me vlerë 1 350 000 Lekë është dhënë si transfertë bankare, si hua pa afat, pa interesa dhe pa këste. Burimi i të ardhurave të kësaj huadhënie është nga dëmshpërblimi i marrë sipas Vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë datë 25.11.2011 në shumën 2 716 983 Lekë për secilin prej prindërve. Gjendja e detyrimit të huamarrjes në 31.12.2018 është 1 350 000 Lekë pasi nuk është bërë asnjë shlyerje gjatë vitit nga Z.Dvorani.
5) Kontratë Qiraje Financiare (Leasing) e datës 06.07.2016 me të drejtë blerje të një autoveture të tipit Skoda Octavia Ambition 1.6 TDI, me vit prodhimi 2016, për të cilën është parapaguar në Korrik 2016 shuma 3 900 Euro. Kontrata në vlerën 15 600 Euro është e lidhur nga bashkëshortët me afat 5 vite, me normë interesi minimal 7% dhe me këst (pagesë plus interesa) 308.9 Euro. Për vitin 2018 është shlyer detyrimi 3 706.8 Euro dhe mbetur gjendja e detyrimit të pashlyer në vlerën 8 010.91 Euro.
6) Bashkëshortja, Znj. Edlira Dvorani, shtesë 820 132.96 Lekë në llogarinë rrjedhëse për vitin 2018 me burim të ardhura të ndryshme dhe interesa bankare.
7) Bashkëshortja, Znj. Edlira Dvorani, shtesë 18.37 Euro në llogarinë rrjedhëse për vitin 2018 me burim të ardhura të ndryshme dhe interesa bankare.
8) Bashkëshortja, Znj. Edlira Dvorani, shtuar me 256 322.81 Lekë pjesëmarrjen në Fondin e Investimit për vitin 2018.
9) Bashkëshortja, Znj. Edlira Dvorani, pakësuar me 156 678.82 Lekë gjendjen e llogarisë rrjedhëse për shpenzime të ndryshme dhe komisione bankare për vitin 2018.
10) Djali, Z. Klajdi Dvorani, llogari rrjedhëse të hapur në 25.09.2018 me gjendje 57 738 Lekë në datën 31.12.2018.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 3 706.8 Euro si shlyerje e kësteve të kontratës së qirasë fianciare (Leasing) të marrë në 06.07.2016 në vlerën 15 600 Euro me të drejtë blerje të autoveturës së tipit Skoda Octavia Ambition 1.6 TDI.