Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 2 353 438 Lekë nga paga dhe përfitimet e tjera nga funksioni i Deputetit pranë Kuvendit të Shqipërisë, periudha Dhjetor 2017- Nëntor 2018.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura në vlerën 6 120 Euro nga qiradhënia e një apartamenti.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja Znj.Enkeleida Haxhinasto, të ardhura në vlerën 249 900 Lekë nga punësimi pranë studios noteriale Altin Haxhinasto deri në muajin Mars.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë në 31.12.2018 është 1 506 183 Lekë, e pakësuar si rezultat i shpenzimeve të shkollimit të vajzës dhe shpenzimeve të jetesës.
2) Bashkëshortët llogari rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë me pjesë takuese 50% secili dhe me gjendje 321 Euro.
3) Bashkëshortja, Znj. Haxhinasto gjendje të llogarisë së kursimit pranë një banke të nivelit të dytë, 13 533 Euro.
4) Bashkëshortja, gjendje të depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, shuma 105 008 Euro.
5) Bashkëshortja, Znj. Enekeleida Haxhinasto, llogari pranë një banke të nivelit të dytë, me gjendje 441 408 Lekë.
6) Subjekti deklaron se nuk ka ndryshime të pasurisë së paluajtshme, nga deklarimi fillestar i bërë në 26.03.2018.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shuma 6 000 Euro si shlyerje të këstit vjetor të detyrimit për blerjen e autoveturës 'Toyota Land Cruiser' në mars 2017 në shumën totale 26 000 euro, në pronësi të bashkëshortëve me pjesë takuese 50% secili. Gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer në 31 Dhjetor 2018 është 14 000 Euro.