Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto në vlerën 1 144 854 Lekë nga paga si Gjyqtare.
2) Të ardhura në vlerën 195 592 Lekë nga pagesa si Eksperte e Qendrës L.I.S.T.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura në vlerën 34 000 Lekë nga honoraret si anëtare e KLD-së.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshorti, Z. Gazmend Kadi, të ardhura në vlerën 44 000 Dollarë si nënkontraktor në fushën e transportit në SHBA. Saktësimi i shumës do të bëhet pas datës 01 Prill 2018, datë kur përfundon deklarimi në zyrën e taksave në SHBA.
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura në vlerën 70 000 Lekë nga shitja e automjetit Mercedes Benz, me vit prodhimi 1997 të blerë në vitin 2007. Për automjetin në pronësi të bashkëshortëve (50% secili) shitja është bërë sipas kontratës noteriale datë 07.12.2017.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Shtuar me 50 991 Lekë, llogaria rrjedhëse në emër të Znj. Kadi, me burim të ardhura nga paga si gjyqtare dhe nga honoraret si anëtare KLD-së gjatë vitit 2017.
2) Bashkëshortët kanë shtuar me 16 779 Dollarë depozitën bankare në SHBA me burim të ardhura nga punësimi i Z. Kadi në SHBA.
3) Bashkëshorti, Z. Gazmend Kadi, depozitë në SHBA në emër të shoqërisë KPK Services Llc (100% në pronësi të Z.Kadi). Shtuar gjendja e depozitës me 5 028.83 Dollarë me burim të ardhura nga punësimi në SHBA.
4) Bashkëshortët kanë shtuar me 6 649.34 Dollarë llogarinë rrjedhëse në emër të Znj. Kadi me burim të ardhura nga punësimi i Z.Kadi në SHBA.
5) Znj. Kadi në bazë të kontratës noteriale datë 14.04.2017 është bërë pronare në masën 100% e automjetit Mercedes Benz me vit prodhimi 2006. Automjeti është blerë në shumën 6 250 Euro me burim të ardhura nga punësimi i bashkëshortëve.
6) Bashkëshortët kanë marrë në Alpha Bank në datën 31.03.2008, kredi bankare në shumën 85 000 Euro, për blerje apartamenti, shlyerje kredie të mëparshme dhe mobilim apartamenti, me afat shlyerje 20 vite (31.03.2008-03.04.
2028) dhe me këst mujor 595 Euro. Kësti i kredisë ka ndryshuar në vlerën 156.87 Euro që nga data 04.05.2015, si rrjedhojë e ristrukturimit të kredisë (datë 02.03.
2015) pasi është bërë një shlyerje të parakohshme në shumën 10 238.77 Euro. Detyrimi i likuiduar në vitin 2017 është 1 843.9 Euro ndërsa gjendja e mbetur për tu shlyer në 31.12.2017 është 15 730.31 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 6 250 Euro për blerjen e automjetit Mercedes Benz sipas Kontratës noteriale datë 14.04.2017.
2) Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 1 843.9 Euro si shlyerje të principalit (1 243.49 Euro) dhe interesave (600.41 Euro) të kredisë bankare të marrë në Alpha Bank në 31.03.2008 në shumën 85 000 Euro për blerje apartamenti, shlyerje kredie të mëparshme dhe mobilim apartamenti.