Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto në vlerën 2 135 664 Lekë nga paga dhe përfitime të tjera si Deputet i Kuvendit të Shipërisë për vitin 2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Sanie Abazi, të ardhura neto nga paga si ekonomiste në shoqërinë “Usluga” Sh.p.k për vitin 2019 , shuma 1 266 864 Lekë.
2) Vajza, Znj. Aurore Abazi, të ardhura neto nga paga si administratore e shoqërisë “Usluga’ Sh.p.k, 1 266 864 Lekë.
3) Vajza, Znj. Adela Abazi, të ardhura neto në vlerën 1 097 316 Lekë nga paga si Drejtore e Drejtorisë e Integrimit Europian dhe Projekteve të Huaja, Bashkia Tiranë.
4) Djali, Z. Erigers Abazi, të ardhura në vlerën 319 020 Lekë nga paga pranë shoqërisë Usluga Sh.p.k.
5) Djali, Z. Erigers Abazi, të ardhura në vlerën 700 000 Lekë si ortak i shoqërisë Usluga Sh.p.k, marrëdhenie të përkohshme financiare ortak-shoqëri.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë në 31.12.2019, shuma 798 525.76 Lekë.
2) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë në 31.12.2019, shuma 0 Lekë.
3) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë në 31.12.2019, shuma 44.94 Euro.
4) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë në 31.12.2019, shuma 663.96 Euro.
5) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë në 31.12.2019, shuma 0 Euro.
6) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, minus 11 Euro.
7) Detyrim financiar kundrejt shoqërisë Usluga Sh.p.k në vlerën 80 000 Euro sipas Kontratës së Shit-Blerjes datë 30.08.2016. Shlyer shuma 20 000 Euro në datën 18.10.2018, në një bankë të nivelit të dyte dhe gjendja e detyrimi të mbetur të palikuiduar në 31.12.2019 është 60 000 Euro. Gjatë 2019 nuk është bërë asnjë shlyerje e detyrimit të mbetur.
8) Detyrim financiar kundrejt shoqërisë Usluga Sh.p.k vlera 21 300 Euro të marrë në bazë të faturës së shitjes datë 02.05.2017. Për vitin 2019 nuk është bërë asnjë pagesë.
9) Bashkëshortja, Znj. Sanie Abazi, vërtetim pronësie datë 28.10.2019 dhe leje legalizimi Nr.1231453 datë 26.09.2019 për Njësinë me sipërfaqe 22.21 m2 në Tiranë.
10) Bashkëshortja, Znj. Sanie Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 142 973.57 Lekë në datë 31.12.2019.
11) Bashkëshortja, Znj. Sanie Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 6 988.5 Euro në datë 31.12.2019.
12) Bashkëshortja, Znj. Sanie Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 11 043.46 Lekë në datë 31.12.2019.
13) Vajza, Znj. Aurore Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 1 322 604.11 Lekë në 31.12.2019.
14) Vajza, Znj. Aurore Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 0 Euro në 31.12.2019.
15) Vajza, Znj. Aurore Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 0 Euro në 31.12.2019.
16) Vajza, Znj. Aurore Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 52.96 Euro në 31.12.2019.
17) Vajza, Znj. Aurore Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, minus 2 758.94 Euro në datë 31.12.2019.
18) Vajza, Znj. Aurore Abazi, gjendje të kartës në një bankë në Franfurt, Gjermani, minus 165.49 Euro në datë 31.12.2019.
19) Vajza, Znj. Adela Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 814.48 Euro në datë 31.12.2019.
20) Vajza, Znj. Adela Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 79 961.05 Lekë në datë 31.12.2019.
21) Vajza, Znj. Adela Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 0 Lekë në datë 31.12.2019.
22) Vajza, Znj. Adela Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 0 Euro në 31.12.2019.
23) Vajza, Znj. Adela Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 304.75 Euro në 31.12.2019.
24) Vajza, Znj. Adela Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, minus 2 157.39 Euro në datë 31.12.2019.
25) Djali, Z.Erigers Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, minus 3 446.69 Euro në datë 31.12.2019.
26) Djali, Z.Erigers Abazi, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë, 16 569.7 Lekë në 31.12.2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Nuk ka