Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 1 374 051 lekë nga paga si Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura në vlerën 8 050 euro nga qiradhënie apartamenti.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Eranda Shalsi, të ardhura në vlerën 404 041 Lekë nga paga si menaxhere e projektit REEHUB IPA CBC Italy- Albanian-Montenegro.
2) Bashkëshortja, Znj. Eranda Shalsi, të ardhura në vlerën 296 876 Lekë si fitim nga Personi Fizik.
3) Bashkëshortja, Znj. Eranda Shalsi, të ardhura në vlerën 1 008 210 Lekë nga paga si Person Fizik.
4) Djali Patrik Shalsi, të ardhura në vlerën 180 253 lekë nga paga si asistent menaxher pranë Inter Distribution Services sh.p.k.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function100%
Others
1) Llogari bankare, shtuar gjendja me 835 208 lekë.
2) Llogari bankare, gjendje 70 000 euro me të ardhura nga shitje e truallit të përfituar me trashëgimi nga babai për pjesën takuese prej 33%.
3) Llogari bankare, shtuar gjendja me 8 029 euro.
4) Kredi bankare në shumën 42 000 Euro me afat 20 vjet, me normë interesi 4.5% për të cilën është shlyer detyrimi në shumën 3 067 Euro dhe ka mbetur gjendja e pashlyer në shumën 6 588 Euro.
5) Bashkëshortja, Znj. Eranda Shalsi, shtuar me 2 594 Euro llogarinë rrjedhëse.
6) Bashkëshortja, Znj. Eranda Shalsi, pakësuar me 465 359 Lekë gjendjen e llogarisë bankare.
7) Bashkëshortja, Znj. Eranda Shalsi, shtuar me 12 869 Euro llogarinë rrjedhëse Person Fizik.
8) Bashkëshortja, Znj. Eranda Shalsi, pakësuar me 1 735 615 leke llogarinë rrjedhëse Person Fizik.
9) Djali, Patrik Shalsi, llogari bankare gjendje 70 579 leke.