Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto në vlerën 393 918 Lekë nga paga si deputet në Kuvendin e Shqipërisë.
2) Të ardhura neto në vlerën 1 461 766 Lekë nga paga si Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura në vlerën 8 160 Euro nga qiradhënia e një apartamenti.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Eranda Shalsi, të ardhura në vlerën 942 029 Lekë nga paga si menaxhere e projektit REEHUB IPA CBC Italy- Albanian-Montenegro.
2) Bashkëshortja, Znj. Eranda Shalsi, të ardhura në vlerën 213 576 Lekë nga Insituti i Sigurimeve Shoqërore për leje lindje.
3) Bashkëshortja, Znj. Eranda Shalsi, të ardhura në vlerën 885 600 Lekë nga paga si Person Fizik.
4) Bashkëshortja, Znj. Eranda Shalsi, të ardhura në vlerën 3 499 904 Lekë si fitim nga Personi Fizik.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Shtuar me 106 Lekë gjendja e llogarisë bankare.
2) Bashkëshortët kanë pakësuar me 88 Euro gjendjen e llogarisë bankare me pjesë takuese 50% secili.
3) Shtuar me 908 942 Lekë gjendja e llogarisë bankare.
4) Pakësuar me 1 724 Lekë gjendja e llogarisë bankare.
5) Shtuar me 8 317 Euro gjendja e llogarisë bankare.
6) Kredi bankare në shumën 42 000 Euro me afat 20 vjet, me normë interesi 4.5% për të cilën është shlyer detyrimi në shumën 2 161 Euro dhe ka mbetur gjendja e pashlyer në shumën 9 655 Euro.
7) Bashkëshortja, Znj. Eranda Shalsi, pakësuar me 996 671 Lekë gjendjen e llogarisë bankare, të mbyllur.
8) Bashkëshortja, Znj. Eranda Shalsi, shtuar me 3 294 Euro llogarinë rrjedhëse.
9) Bashkëshortja, Znj. Eranda Shalsi, pakësuar me 71 238 Lekë gjendjen e kartës së kreditit. Llogaria bankare e kartës së kreditit është mbyllur nga Znj.Shalsi.
10) Bashkëshortja, Znj. Eranda Shalsi, shtuar me 243 Lekë gjendjen e llogarisë rrjedhëse.
11) Bashkëshortja, Znj. Eranda Shalsi, shtuar me 1 859 957 Lekë gjendjen e llogarisë rrjedhëse të Personit Fizik.
12) Bashkëshortja, Znj. Eranda Shalsi, shtuar me 24 525 Euro gjendjen e llogarisë rrjedhëse të Personit Fizik.
13) Bashkëshortja, Znj. Eranda Shalsi, llogari rrjedhëse me gjendje 10 Euro.
14) Bashkëshortja, Znj. Eranda Shalsi, llogari rrjedhëse me gjendje 500 060 Lekë.