Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 2 861 271 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura në vlerën 600 000 Lekë nga shoqëria siguruese e makinës në datë 23.09.2019 si përfitim nga një aksident të pësuar. Mjetet monetare janë përdorur për riparimin e makinës.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendje të mjeteve monetare cash 1 500 000 Lekë si fonde të mbetura nga kredia konsumatore me hipotekë e marrë në Tetor 2019 në shumën 8 060 000 Lekë .
2) Kredi konsumatore me hipotekë e marrë në muajin Tetor 2019 në vlerën 8 060 000 Lekë, me normë interesi 3.5%, me këst mujor 57 620 Lekë dhe me afat shlyerje 15 vjet. Me këtë kredi janë mbyllur detyrimet e mëparshme të subjektit të tilla si: overdraft në shumën 325 000 Lekë, kredinë bankare të marrë për blerje makine, detyrimin e mbetur 1 544 265 të kredisë bankare të marë në 11.09.2018 dhe detyrimin e mbetur 3 327 788 Lekë të kredisë bankare për strehim të marrë nga babai në vitin 2000 në vlerën 5 000 000 Lekë . Nga vlera e mbetur e kredisë shuma 1 500 000 Lekë është mbajtur cash dhe pjesa tjetër është përdorur për mbylimin e shpenzimeve familjare. Detyrimi i likuiduar i kredisë gjatë 2019 është 21 573.42 Lekë ndërsa gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer është në vlerën 8 038 426.58 Lekë.
3) Kredi bankare në vlerën 2 162 000 Lekë të marrë pranë një bankë të nivelit të dytë për blerje makine, për të cilën është shlyer detyrimi i mbetur në vlerën 1 544 265 Lekë (referim pika
2).
4) Overdraft të marrë pranë një banke të nivelit të dytë për të cilin është likuiduar totalisht detyrimi i mbetur në vlerën 325 000 Lekë (referim pika
2).
5) Kredi bankare të marrë në datën 11.09.2018 në shumën 500 000 Lekë pranë një banke të nvielit të dytë, për të cilën është likuiduar detyrimi i mbetur i pashlyer 488 444 Lekë (referim pika
2).


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shumën 600 000 Lekë për riparimin e makinës.
2) Shpenzuar shuma 21 573.42 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë konsumatore me hipotekë të marrë në Tetor 2019 në shumën 8 060 000 Lekë për të likuiduar detyrimet e kredive të mëparshme dhe overdraftit.
3) Shpenzuar shuma 325 000 Lekë si shlyerje të detyrimit të overdraftit.
4) Shpenzuar shuma 1 544 265 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në shumën 2 162 000 Lekë për blerje makine.
5) Shpenzuar shuma 488 444 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në shumën 500 000 Lekë në 11.09.2018.
6) Shpenzuar shuma 3 327 788 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë nga babai në vitin 2000 në vlerën 5 000 000 Lekë.