Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga (bruto 3 919 125 Lekëdhe neto 3 060 795 Lekë) si drejtor i Shkollës së Magjistraturës dhe pagesa të tjera për shkak të këtij funksioni për përiudhën 01.01.2019 - 31.12.2019 në shumën e 3 060 795 Lekë
2) Të ardhura neto 1 870 euro (shuma bruto 2 200 Euro), në llogarinë bankare në emër të deklaruesit nga pjesëmarrja si ekspert në përgatitjen e Komentarit Elektronik për ligjin 96/2016, në bashkëpunim me EURALIUS dhe financuar nga IRZ. Tatimi mbi të ardhurat (15%) në shumën 40 650 lekë është paguar nga vetë deklaruesi në bankë.
3) Nga të ardhurat bruto 44 156 Lekë janë përfituar nëpërmjet llogarisë bankare në emër të deklaruesit shuma neto e 37 622 Lekë për moderimin dhe përgatitjen e parathënies për punimin “Gjykimi në Gjaktën e Lartë” Të ardhura neto në shumën e 102 000 Lekë të përfituar në llogarinë bankare në emër të deklaruesit nga Avokatura e Përgjithshme e Shtetit si pjesë e grupit konsultativ për çështje ligjore
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura neto të përfituara në emër të deklaruesit nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë, si honorare për pjesëmarrje në bordin e Revistës “Avokatia”, në shumën e 34 000 Lekë
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura neto të përfituara nga vlera e qirasë së shtëpisë në Tiranë, paguar në llogarinë bankare në emër të deklaruesit pas zbritjes së tatimit mbi të ardhura në shumën e 5 604 Euro
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNga të ardhurat bruto 720 000 Lekë për shitjen e librave nga SHB “TOENA” është përfituar duke u depozituar në llogarinë bankare në emër të deklaruesit shuma neto 612 000 Lekë pas pagimit të tatimit në burim
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Të ardhura nga paga për Zj.Evi Sadushi si juriste pranë misionit të përhershëm të Republikës së Shqipërisë në Këshillin e Evropës si përfaqësuese në GJEDNJ, Strasburg për përiudhën 01.01.2019 – 30.04.2019 në shumën e 4 120 Euro
2) Të ardhura nga paga për Zj.Evi Sadushi si juriste pranë Avokaturës së Përgjithshme të Shtetit për përidhën Maj – Korrik 2019 në shumën e 227 900 Lekë
3) Të ardhura e përfituar nga Avokatura e Përgjithshme e Shtetit si vlerë e qirasë mujore të apartamentit të banimit në Strasburg, për përidhën Janar 2019 – Maj 2019 në shumën e 4 500 Euro dhe paguar në favor të qiradhënësit nëpërmjet llogarisë bankare në Strasburg Francë.
4) Të ardhura nga paga për Zj.Evi Sadushi (shuma bruto 5 580 Euro dhe neto 4 309 Euro) si sekretare dytë pranë Ambasadës së RSH në Madrid Spanjë për përiudhën 15.08.2019 – 31.12.2019 në shumën e 4 309 Euro
5) Bashkëshortja Edlira Petri Deklaron me vete si subjekt Gjyqtare
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Depozitë bankare në emër të deklaruesit e pa ndryshuar nga viti 2016 në vlerën e 23 365 USD. Burimi i krijimit nga të ardhurat. (Deklaruar më parë)
2) Pakësuar llogaria bankare në emër të deklaruesit në shumën 1 583,39 Euro. Gjendja në datë 31.12.2019 është në vlerën 2 883,85 euro. (Deklaruar më parë)
3) Depozitë bankare në emër të deklaruesit në vlerën e 11 000 Euro. Shtuar nga interes bankare (bruto 275.21 Euro dhe neto 233.92 Euro). Burimi i krijimit nga të ardhurat. (Deklaruar më parë)
4) Shtuar llogaria bankare në emër të deklaruesit në shumën e 600 144.09 Lekë. Gjendja në datë 31.12.2019 është në vlerën e 610 360.36 Lekë. Burimi i krijimit nga të ardhurat. (Deklaruar më parë)
5) Depozitë bankare në emër të deklaruesit në vlerën e 1 001 000 Lekë. Shtuar nga interes bankare (bruto 45 914.36 Lekë dhe neto 39 027.2 Lekë). Burimi i krijimit nga të ardhurat. (Deklaruar më parë)
6) Depozitë bankare në emër të deklaruesit. Gjendje e pandryshuar në vlerën e 1 600 000 Lekë. Burimi i krijimit nga të ardhurat. (Deklaruar më parë)
7) Kontratë titujsh (Obligacione të konvertueshme në aksione) në emër të zj.Evi Sadushi me afat 7 vjet, për blerje të 3 obligacioneve me vlerë totale 30 000 euro, me interes 4% në vit (Deklaruar më parë) Shtuar vetëm nga interesi në shumën 1 830 Euro
8) Llogari bankare në emër të zj.Evi Sadushi me gjendje në datë 31.12.2019 në shumën e 6 957.14 Euro. Gjendje e pandryshuar. (Deklaruar më parë)
9) Mbyllur në datë 28.06.2019 llogari bankare në emër të zj.Evi Sadushi (e deklaruar më parë në DPV) me gjendje në datën e mbylljes në shumën e afërsisht 16 126.51 Lekë dhe 5 499.64 Euro. Burimi i krijimit nga trashëgimia e gjyshes sipas dëshmisë së trashëgimisë vendim datë 31.03.2011. Tërhequr shumat përkatëse dhe shtuar në llogarinë e pagës në euro në emër të zj.Evi Sadushi pas emërimit në Ambasadën e RSH në Madrid
10) Mbyllur në muajin Gusht 2019 llogaria rrjedhëse bankare në emër të zj.Evi Sadushi e hapur për pagën si juriste në Avokaturën e Përgjithshme të Shtetit Tiranë për periudhën Qershor – Korrik 2016 (shuma 60 874 Lekë) dhe Maj – Korrik 2019 (shuma e 227 900 Lekë). Tërhequr shuma e mbetur 78 438.12 Lekë
11) Mbyllur në Maj 2019 llogari bankare në emër të zj.Evi Sadushi në Strasburg, e hapur për pagën si juriste pranë misionit të përhershëm të RSh, në Këshillin e Evropës si përfaqësuese GJEDNJ për periudhën Korrik 2016 – Prill 2019. Tërhequr gjendja në shumën e 2 314 Euro në datën e mbylljes duke i disponuar ato cash.
12) Hapur llogari rrjedhëse në emër të zj.Evi Sadushi për pagën (bruto 1 240 Euro dhe neto 948 Euro në muaj) pas emërimit në datë 14.08.2019 si sekretare e dytë pranë Ambasadës së RSH në Madrid Spanjë. Shtuar në këtë llogari shuma e 5 000 Euro e tërhequr pas mbylljes së llogarive të mësipërme në banka në Tiranë. Gjendja e kësaj llogarie në datë 31.12.2019 është 5 170.25 Euro
13) Nga llogaria e Ministrisë për Evropën dhe punët e jashtme është paguar shuma e 1 200 Euro në muaj në favor të qiradhënësit për periudhën 14.08.2019 – 31.12.2019 si vlerë e qirasë së apartamentit të banimit në Madrid Spanjë. Paguar për këtë periudhë shuma totale e 6 000 Euro.
14) Kontratë titujsh (Obligacione të konvertueshme në aksione) në emër të z.Kejdi Sadushi me afat 7 vjet, për blerje të 3 obligacioneve me vlerë totale 30 000 euro, me interes 4% në vit (Deklaruar më parë) Shtuar vetëm nga interesi në vit 920 Euro, në total në shumën 1 830 Euro
15) Llogari bankare në emër të z.Kejdi Sadushi me gjendje në datë 31.12.2018 në shumën e 6 957.14 Euro. Gjendje e pandryshuar. (Deklaruar më parë)
16) Llogari bankare në emër të Z.Kejdi Sadushi në lekë dhe në euro (e deklaruar më parë në DPV) me gjendje në datë 28.06.2019 respektivisht në shumën afërsisht 323 030.73 Lekë dhe në shumën e 4 762 Euro. Burimi i krijimit nga trashëgimia e gjyshes sipas dëshmisë së trashëgimisë vendim datë 31.03.2011. Mbyllur të dy llogaritë në datë 28.06.2019 dhe datë 01.07.2019 dhe tërhequr shumat përkatëse duke i disponuar cash.