Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhurat për vitin 2018 janë në shumën 4 305 896 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse të pagës në 31.12.2018 është në vlerën – 459 110 Lekë (marrë overdraft).
2) Gjendja monetare cash është në vlerën 500 000 lekë me burim të ardhura nga overdrafti dhe kursimet.
3) Gjendja e llogarisë në datën 31.12.2018 është 286 Lekë.
4) Gjendja e llogarisë dy emërore me pjesë takuese 50%, në datën 31.12.2018 është 1 078 Lekë.
5) Gjendja e llogarisë së kursimit në datën 31.12.2018 është 0 Lekë e pakësuar me 50 214 Lekë nga viti 2017.
6) Gjendja e detyrimit të overdraftit të marrë në datën 26.09.2018 në shumën 600 000 Lekë është 459 110 Lekë (shumë e përdorur nga subjekti). Shuma e interesave të shlyer për këtë overdraft për periudhën 26.09.2018-31.12.2018 është 13 037 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar për periudhën 26.09.2018-31.12.2018 shuma 13 037 Lekë si shlyerje e interesave të overdraftit të marrë në vlerën 600 000 Lekë.