Transaksion Thesari -
Notice: Undefined index: name in /home/spending/application/views/scripts/treasuryservice/paymentcat.phtml on line 13

Kategori Shpenzimesh - Total: 397


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
6001004 Shtese page per veshtiresi dhe rreziqe Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001003 Shtese page per vjetersi ne pune Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060017 Sigurim suplementar shteteror per ishfunksionaret Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4361100 Sigurime shendetesore, te vitit ne vazhdim Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7510100 Sigurime Shoqerore, punedhenes sektor buxhetor Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7512100 Sigurime shoqerore, punedhenes sektor privat Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7502100 Sigurime shoqerore, te punesuar sektor privat Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7520100 Sigurime shoqerore, vetepunesuar Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6033100 Subvencion per sipermarrjet individuale Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6031100 Subvencion per te nxitur punesimin (Paga) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6031300 Subvencion per te nxitur punesimin (Shpenzime Korente) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6031200 Subvencion per te nxitur punesimin (Sigurime Shoqerore&Shendetesore) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6030002 Subvencione per cmimin e energjine elektrike te importuar Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6030001 Subvencione per çmimin e librave shkollore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6030006 Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6030003 Subvencione per diference cmimi per strehim Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6030005 Subvencione per diference cmimi per transportin hekurudhor Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6030004 Subvencione per diference cmimi per transportin urban te autobuzave Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6030099 Subvencione per diference cmimi te tjera te ngjashme Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6032001 Subvencione per te mbuluar humbjet per furnizimin me uje per vaditje Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6032002 Subvencione per te mbuluar humbjet per ndermarrjet e trajtimit te studenteve Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6039100 Subvencione te tjera Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7040100 Taksa doganore per mallrat e importit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7032100 Takse mbi llotarite Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7033014 Takse mbi te drejten e perdorimit te Truallit Shtetror- nga persona juridik tregtare dhe ndermarrje shtetrore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7033012 Takse nacionale per renten Minerare Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7002200 Tatim i thjeshtuar mbi fitimin Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7001200 Tatim mbi fitimin nga subjektet e sektorit privat Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7000400 Tatim mbi te ardhurat nga qirate Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7000600 Tatim mbi te ardhurat personale biznes i vogel me xhiro 2 - 8 miljone Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7000700 Tatim mbi te ardhurat personale nga Deklarata Individuale Vjetore e te Ardhurave Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7000200 Tatim nga te punesuarit ne sherbimin jo-publik Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7000100 Tatim nga te punesuarit ne sherbimin publik Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7021100 Tatim, shitja e pasurise se paluajteshme Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7009100 Tatimet mbi te ardhurat nga dividentet dhe aksionet Thesari 2014 Thesari 2015-2016
1660100 Te dala, hua te tjera afatgjate nga i njejti nivel qeverisje Thesari 2014 Thesari 2015-2016
1661100 Te dala, hua te tjera afatgjate nga i njejti nivel qeverisje Thesari 2014 Thesari 2015-2016
1660300 Te dala, hua te tjera afatgjate nga sistemi bankar Thesari 2014 Thesari 2015-2016
1661300 Te dala, hua te tjera afatgjate nga sistemi bankar Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2550300 Te dala, huadhenie direkte afatgjate, per ndermarrjet shteterore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2550200 Te dala, huadhenie direkte afatgjate, per te tjera nivele te qeverisjes Thesari 2014 Thesari 2015-2016
1751100 Te dala, huamarrje afatgjate nga qeveri te huaja Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7115499 Te tjera gjoba Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6021099 Te tjera materiale dhe sherbime speciale Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6002900 Te tjera paga me kontrate Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6003900 Te tjera shperblime per personelin Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6032099 Te tjera subvencione per te mbuluar humbjet sipas perfituesve Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7000900 Te tjera tatime mbi te ardhurat mbajtur ne burim Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6040009 Te tjera transferime korrente Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6059100 Te tjera transferime korrente jashte shtetit Thesari 2014 Thesari 2015-2016