Transaksion Thesari -
Notice: Undefined index: name in /home/spending/application/views/scripts/treasuryservice/paymentcat.phtml on line 13

Kategori Shpenzimesh - Total: 397


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
6022011 Kosto e trajnimit dhe seminareve Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4670400 Kreditore ndryshem - per pagese nga llogaria speciale - Te shpronesuarit,kompesimi pronave,te perndjekurit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4671100 Kreditore ndryshem - viti i meparshem Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4670100 Kreditore ndryshem - viti ne vazhdim Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6021007 Libra dhe publikime profesionale Thesari 2014 Thesari 2015-2016
5200999 Llogari ne banke, per diferencat e rakordimit nga vite te meparshme Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4701100 Llogari ne pritje - të ardhura doganore për tu marrë Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4730888 Llogari te pritjes per diferencat e rakordimit te viteve te meparshme Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6021009 Materiale dhe pajisje labratorik e te sherbimit publik Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6020400 Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6020300 Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6021008 Materiale per mbrojtjen e tokes, bimeve dhe kafsheve nga semundjet Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6020200 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6029991 Migrimi - Mallra dhe sherbime te tjera Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6009991 Migrimi - Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2319991 Migrimi - Shpenz. per rritjen e AQT Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2309991 Migrimi - Shpenzime per rritjen e AQ te patrupezuara Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6049991 Migrimi - Transferime korrente te brendeshme Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6059991 Migrimi - Transferimet korrente jashte Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6069991 Migrimi - Transferta per buxhetet familiare dhe individet Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4660310 Mjete ne ruajtje zyra e permbarimit, te viteve te meparshme,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4660100 Mjete ne ruajtje zyra e permbarimit, te vitit ne vazhdim (2011 - Te Hyra) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4660110 Mjete ne ruajtje zyra e permbarimit, te vitit ne vazhdim,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4660210 Mjete ne ruajtje zyra e permbarimit, te vitit te meparshem,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6061003 Ndihme ekonomike Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6051099 Organizatat nderkombetare te tjera Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001001 Paga baze Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6003300 Paga e 13-te per personelin Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001021 Paga e grupit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6002100 Paga me kontrate per kohe te kufizuar Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6002200 Paga me kontrate per pune sezonale Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060021 Pagesa per sherbime mjeksore dhe dentare Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6061004 Pagese paaftesie Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060014 Pagese per deshmoret Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060016 Pagese per Industrine Ushtarake Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6001010 Pagese per ushtaraket e liruar ne reforme Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6021006 Pajisje per perdorim policor Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6021005 Pajisje, materiale dhe sherbime ushtarake Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4661110 Paradhenie per ankande, te vitit ne vazhdim,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4661210 Paradhenie per ankande, te vitit te meparshem,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4661310 Paradhenie per ankande, teviteve te meparshme,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6027901 Penalitete(interesa) per vonesen e ekzekutimit te vendimeve te GJEDNJ Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060007 Pension mbijetese Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060006 Pension pa-aftesie Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060005 Pensione per moshe madhore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060009 Pensione te veçanta shteterore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4211100 Personeli paga te vitit ne vazhdim Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4281100 Personeli shpenzime per tu paguar, te vitit ne vazhdim Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6023200 Pjese kembimi, goma dhe bateri Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6021002 Plehra kimike, furnitura veterinare, farera, fidane e te tjera produkte agrokulturore Thesari 2014 Thesari 2015-2016