Transaksion Thesari - Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (3535)

Kategori Shpenzimesh - Total: 415


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
7000200 Tatim nga te punesuarit ne sherbimin jo-publik Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7000100 Tatim nga te punesuarit ne sherbimin publik Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7021100 Tatim, shitja e pasurise se paluajteshme Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7009100 Tatimet mbi te ardhurat nga dividentet dhe aksionet Thesari 2014 Thesari 2015-2016
1660100 Te dala, hua te tjera afatgjate nga i njejti nivel qeverisje Thesari 2014 Thesari 2015-2016
1661100 Te dala, hua te tjera afatgjate nga i njejti nivel qeverisje Thesari 2014 Thesari 2015-2016
1660300 Te dala, hua te tjera afatgjate nga sistemi bankar Thesari 2014 Thesari 2015-2016
1661300 Te dala, hua te tjera afatgjate nga sistemi bankar Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2550300 Te dala, huadhenie direkte afatgjate, per ndermarrjet shteterore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2550200 Te dala, huadhenie direkte afatgjate, per te tjera nivele te qeverisjes Thesari 2014 Thesari 2015-2016
1751100 Te dala, huamarrje afatgjate nga qeveri te huaja Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7115499 Te tjera gjoba Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6021099 Te tjera materiale dhe sherbime speciale Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6002900 Te tjera paga me kontrate Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6003900 Te tjera shperblime per personelin Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6032099 Te tjera subvencione per te mbuluar humbjet sipas perfituesve Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7000900 Te tjera tatime mbi te ardhurat mbajtur ne burim Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6040009 Te tjera transferime korrente Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6059100 Te tjera transferime korrente jashte shtetit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6044099 Te tjera transferta per institucionet jo-fitim prurese Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042001 Transferim, kompensim per pensionistet per diferenca çmimi Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042005 Transferim, per kompensim suplementar per invalidet e punes Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042003 Transferim, per kompensim suplementar per ish te persekutuarit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042004 Transferim, per kompensim suplementar per veteranet e luftes Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042002 Transferim, per pensione te veçanta shteterore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6051001 Transferime korrente - Kombet e Bashkuara Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6053100 Transferime korrente per institucionet jo-fitimprurese te huaja Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6052100 Transferime korrente per qeverite e huaja Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6040010 Transferime korrente tek Fondi Special i Kompensimit te Pronave (ATP) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042034 Transferime per diference kontributi per fermeret Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042012 Transferime per pagesat e parakohshme per minatoret Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042011 Transferime per pensionet suplementare shteterore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042033 Transferime per sigurimin e ishfunksionareve ne pagese kalimtare Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042010 Transferime per sigurimin suplementar te ushtarakeve Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042009 Transferime per te mbuluar defiçitin e fondit te sigurimeve shoqerore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042032 Transferime per ushtarake ne reforme dhe pensione te parakohshme Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042030 Transferime per ushtaret Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042020 Transferime speciale tek ISKSH Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6042031 Transferime te buxhetit per te papunet Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2324100 Transferimet kapitale tek institucionet financiare Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2322100 Transferimet kapitale tek institucionet jo fitimprurese Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2329100 Transferimet te tjera kapitale Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6044005 Transferta per Albafilm Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6044008 Transferta per Institutin e Mjeteve Matese dhe Kalibrimt Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6044006 Transferta per klubet dhe asociacionet e sportit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6062100 Transferta per kompesimin e pronave nga ALUIZNI Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6062300 Transferta per ndihme ekonomike ndaj individeve te biznesit te vogel ne kushtet e pandemise Covid-19 Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6062301 Transferta per ndihme ekonomike ndaj individeve te mbetur pa pune ne kushtet e pandemise Covid-19 (paketa 2) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6044009 Transferta per partite politike Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6044007 Transferta per Radio-Televizonin Publik Thesari 2014 Thesari 2015-2016