Transaksion Thesari -
Notice: Undefined index: name in /home/spending/application/views/scripts/treasuryservice/paymentcat.phtml on line 41

Kategori Shpenzimesh - Total: 439


Kodi Kategori Shpenzimi Transaksione 2014 Transaksione 2015-2016
6511100 Interesa huamarrje tjera afatgjate, nga i njejti nivel qeverisje Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6511300 Interesa huamarrje tjera afatgjate, nga sistemi bankar Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6521200 Interesa obligacione ne te tjere te trete me afat maturimi 6 deri 10 vjet Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6520200 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi 6 deri 10 vjet Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6520300 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi mbi 10 vjet Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6520100 Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi nga 1 deri 5 vjet Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7090102 Kamat vonesa per TVSH Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7115500 Kamatevonesa Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7090101 Kamatvonesa per sigurimet shoqerore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7090115 Kamatvonesa TAPBV Thesari 2014 Thesari 2015-2016
7090104 Kamatvonesa te kontributeve te sigurimeve shendetesore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6020100 Kancelari Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6023100 Karburant dhe vaj Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6061002 Kompensim papunesie per personat e siguruar Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060002 Kompensim per pa-aftesi te perkoheshme per shkak te demtimit ne pune Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060001 Kompensim per pa-aftesi te perkohshme per shkak te semundjes Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060011 Kompensim per veteranet e luftes Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060019 Kompensim perndjekurit politike Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060008 Kompensim suplementar per çmimin per pensionistet Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060012 Kompensim suplementar per invalidet e punes Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060010 Kompensim suplementar per ish te persekutuarit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6061005 Kompensime speciale te tjera Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6060003 Kompesim per leje lindje Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6090200 Kontigjencat Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6011100 Kontribute per sigurime shendetesore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6010100 Kontribute per sigurime shoqerore Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4351299 Kontribute te mbledhura nga tatimet (shteti) per llogari te ISSH - Detyrimi Qendrore / Transferta (GE 001 Debit) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6022011 Kosto e trajnimit dhe seminareve Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4670400 Kreditore ndryshem - per pagese nga llogaria speciale - Te shpronesuarit,kompesimi pronave,te perndjekurit Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4671100 Kreditore ndryshem - viti i meparshem Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4670100 Kreditore ndryshem - viti ne vazhdim Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6021007 Libra dhe publikime profesionale Thesari 2014 Thesari 2015-2016
5200999 Llogari ne banke, per diferencat e rakordimit nga vite te meparshme Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4701100 Llogari ne pritje - të ardhura doganore për tu marrë Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4730888 Llogari te pritjes per diferencat e rakordimit te viteve te meparshme Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6021009 Materiale dhe pajisje labratorik e te sherbimit publik Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6020400 Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6020300 Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6021008 Materiale per mbrojtjen e tokes, bimeve dhe kafsheve nga semundjet Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6020200 Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6029991 Migrimi - Mallra dhe sherbime te tjera Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6009991 Migrimi - Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2319991 Migrimi - Shpenz. per rritjen e AQT Thesari 2014 Thesari 2015-2016
2309991 Migrimi - Shpenzime per rritjen e AQ te patrupezuara Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6049991 Migrimi - Transferime korrente te brendeshme Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6059991 Migrimi - Transferimet korrente jashte Thesari 2014 Thesari 2015-2016
6069991 Migrimi - Transferta per buxhetet familiare dhe individet Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4660310 Mjete ne ruajtje zyra e permbarimit, te viteve te meparshme,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4660100 Mjete ne ruajtje zyra e permbarimit, te vitit ne vazhdim (2011 - Te Hyra) Thesari 2014 Thesari 2015-2016
4660110 Mjete ne ruajtje zyra e permbarimit, te vitit ne vazhdim,Te Dala Thesari 2014 Thesari 2015-2016