Treasury Transactions

Institucione Buxhetore - Total: 1698

Institution
(T) Agjente Tatimore Jobuxhetore (3535)
(T) Sherbimi i Borxhit (0000)
Administrata Kopshte Cerdhe (0808)
Administrata Kopshte Cerdhe (3333)
Administrata Kopshte Cerdhe (3535)
Administrata Qendrore e Inspektoriatit Shteteror te Punes (3535)
Administrata Qendrore SHKP (3535)
Administrata Qendrore ShSSH (3535)
Agjencia e Auditimit te Fondeve te BE (3535)
Agjencia e Falimentit (3535)
Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave (3535)
Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit (3535)
Agjencia e Trajtimit te Koncensioneve (ATRAKO) (3535)
Agjencia Kombetare Berthamore (3535)
Agjencia Kombetare e Arsimit dhe Formimit Profesional (3535)Agjencia Kombetare e Arsimit dhe Formimit Profesional (3535)
Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore (3535)
Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit (3535)
Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535)
Agjencia per Zhvillimin Bujqesor dhe Rural (AZHBR) (3535)
Agjencia Sherbimit Arkeologjik (3535)
Agjensia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara (3535)
Agjensia e Akreditimit (3535)
Agjensia e Kontrollit Shteteror te Eksporteve (AKSHE) (3535)
Agjensia e Mjedisit dhe Pyjeve (3535)
Agjensia e Prokurimit Publik (3535)
Agjensia e Sherbimeve te Sportit (3535)
Agjensia Kombetare e duhaneve (3535)
Agjensia Kombetare e provimeve te vleresimit (3535)
Agjensia Kombetare e Sigurise Kompjuterike (3535)
Agjensia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve (AIDA) (3535)
Agjensia Shteterore per Mbrojtjen e te Drejtave te Femijeve (3535)
Agjensia Telegrafike Shqiptare (3535)
Akademia e Arteve (3535)
Akademia e Arteve Shkoder (3333)
Akademia e Fiskultures (3535)
AKTI (3535)
Alb Bakri (3535)
Alb Kromi (3535)
Albminiera sh.a. (3535)
Aparati Drejt.Pergj.Doganave (3535)
Aparati Drejt.Pergj.RTSH (3535)
Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535)
Aparati i Akademise (3535)
Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te policise (3535)
Aparati i Keshillit te Ministrave (3535)
Aparati Min se Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit (3535)
Aparati i Ministrise se Ekonomise(3535)
Aparati Ministrise Arsimit e Shkences (3535)
Aparati Ministrise Mbrojtjes (3535)
Aparati Ministrise se Bujqesise e Ushqimit (3535)