Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto të vitit nga paga si Kryetar i Kontrollit të Lartë të Shtetit, 1 540 359 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipTë ardhura me vlerë 24 000 Euro si fitim I pashpërndarë në vite për aktivitetin e pezulluar dhe mbyllur.
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si Përgjegjëse Sektori në Ministrinë e Punëve të Jashtme, 889 027 Lekë.
2) I biri, të ardhura nga paga për periudhën Janar-Qershor 2017 në llogarinë pranë Raiffeisen Bak, 107 400 Lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pakësim me 29 946 Lekë në llogarinë e pagës së subjektit pranë Raiffeisen Bank, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 265 946 Lekë.
2) Gjendje e llogarisë së subjektit në fund të vitit pranë Raiffeisen Bank, 24 486 Euro. Gjendja e llogarisë reflekton të ardhurat e mbetura nga shitja e apartamentit në Tiranë dhe blerja e shtëpisë në Vlorë.
3) Pakësim me 195 Lekë në llogarinë rrjedhëse të bashkëshortes pranë Credins Bank, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 195 981 Lekë.
4) Nuk ka ndryshim në llogarinë e bashkëshortes pranë Credins Bank.
5) Nuk ka ndryshim në depozitat në euro pranë Raiffeisen Bank, në emër të fëmijëve.
6) Nuk ka ndryshim në llogaritë në Euro dhe USD në emër të bashkëshortes, pranë Credins Bank.
7) Pakësim me 15 966 Lekë në llogarinë e pagës të djalit Z.Klaus Leskaj, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2017 është 8 900 Lekë.
8) I biri, pakësim me 9 897 Euro në llogarinë pranë Procredit Bank, si pasojë e transferimit të shumës prej 9 541 Euro dhe depozitimeve për kursime me vlerë 1 500 Euro pranë Raiffeisenabank Wien. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2016 ishte 9 897 Euro dhe në 31 Dhjetor 2017 bëhet 0 Euro.
9) I biri, shtesë me 414 Euro në llogarinë rrjedhëse pranë Raiffeisenbank Wien. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2016 ishte 1 605 Euro dhe në 31 Dhjetor 2017 bëhet 2 019 Euro.