Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Paga si anëtar i Gjykatës së Lartë 1 576 316 (një milion e pesëqind e shtatëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e gjashtëmbëdhjetë) Lekë.
2) të ardhura të fituara nga paga si pedagog i jashtëm pranë Shkollës së Magjistraturës 40 844 lekë.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interests
Incomes from Rent
1) Të ardhura nga qiradhënia e pronë e bashkëshortëve pikë karburanti në Vlorë periudha janar maj 21 250 (njëzet e një mijë e dyqind e pesëdhjetë euro).
2) të ardhura nga qiraja e karburantit qershor dhjetor 2015 vlera 29 750 (njëzet e nëntë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë) euro.
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja zonja Rilinda Selimi të ardhura të fituara nga paga si gjyqtare në Gjykatën e Apelit Administrativ 1 218 864 (një milion e dyqind e tetëmbëdhjetë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e katër) lekë.
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Depozitë me afat 39 097 euro vënë nga qiradhënia.
2) kursime të vëna nga pagat e bashkëshortëve 815 608 lekë.
3) depozitë po nga të ardhurat e qira pika e karburantit 8 510 euro.
4) depozituar për të marrë kartë krediti 3 900 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc