Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto në vlerën 1 282 633 Lekë nga paga si Prokurore pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan. Sipas vërtetimit të Prokurorisë datë 13.03.2019, e ardhura bruto nga paga është 1 678 492 Lekë.
2) Të ardhura neto në vlerën 54 568 Lekë nga punësimi si pedagoge e jashtme pranë Universitetit “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan. Sipas shkresës datë 06.03.2019 të Universitetit, e ardhura bruto është 59 400 Lekë.
3) Të ardhura neto në vlerën 32 439 Lekë nga shpërblimet si lehtësuese eksperti në kuadër të trajnimit vazhdues për gjyqtar dhe prokuror pranë Shkollës së Magjistraturës. Sipas vërtetimit datë 14.02.2019 të Shkollës së Magjistraturës, e ardhura bruto është 33 000 Lekë.
4) Të ardhura në vlerën 40 Euro për mbulimin e shpenzimeve të jeteses në Mal të Zi për trajnimin “Për strategjitë e daljes nga programi i mbrojtjes së dëshmitarit”, të realizuar nga IPA. Shpenzimet e tjera të trajnimit (udhëtim, akomodim dhe ushqim) janë mbuluar nga buxheti i projektit Winpro.
5) Të ardhura në vlerën 1 021.72 Euro si pagesë nga Prokuroria e Përgjithme për mbulimin e shpenzimeve të udhëtimit dhe të jetesës në Bruksel, Belgjikë për pjesmarrjen në kuadër të procesit screening. E ardhura sipas urdhër-shërbimit të Prokurorisë është marrë për udhëtimin e bërë në Shtator 2018.
6) Të ardhura në vlerën 5 870 Krona Suedez në kuadër të pjesmarrjes në trajnimin e avancuar me temë “Dhuna me bazë gjinore”, të realizuar në Stokholm, Suedi. Shpenzimet e tjera kanë qenë të paguara nga Policia Suedeze dhe Kvinna till Kvinna (udhëtimi, qëndrimi në hotel, mëngjesi, udhëtimi ndërqytetas dhe disa dreka/darka).
7) Të ardhura në vlerën 2 660 Krona Suedez në kuadër të pjesmarrjes në trajnimin e avancuar me temë “Dhuna me bazë gjinore” Faza e II-të, të realizuar në Vienë, Austri. E ardhura është marrë për shpenzime ditore gjatë trajnimit ndërsa shpenzimet e tjera kanë qenë të paguara nga organizatorët (udhëtimi, qëndrimi në hotel, mëngjesi, udhëtimi ndërqytetas dhe disa dreka/darka).
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Të ardhura bruto në vlerën 7.38 Lekë nga interesat bankare të depozitës plus (e mbyllur në
2018), për të cilën tatimi i interesave është 1.11 Lekë. Të ardhura neto nga interesat, 6.27 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 0.12 Lekë nga interesat e llogarisë pranë një banke të nivelit të dytë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Pakësuar me 21 084.27 Lekë llogaria e depozitë plus pranë Credins Bank, e mbyllur në vitin 2018.
2) Pakësuar me 129.93 Lekë, llogaria e pafrytshme rrjedhëse pranë Credins Bank me burim të ardhura nga paga si prokurore dhe si lehtësuese në Shkollën e Magjistraturës. Gjendja e llogarisë në 31.12.2018 është 891.42 Lekë.
3) Pakësuar me 40.01 Lekë llogaria bankare pranë Raiffeisen Bank me burim të ardhura nga mësimdhënia si pedagoge e jashtme në Universitetin e Elbasanit, e mbyllur në vitin 2018.
4) Llogari bankare e hapur në vitin 2018 me burim të ardhura nga mësimdhënia si pedagoge e jashtme pranë Universitetit “Aleksandër Xhuvani”, me gjendje 68.3 Lekë në 31.12.2018.
5) Subjekti ka shpenzuar shumën 25 000 Lekë që ka patur gjendje cash në 31.12.2017 dhe gjatë 2018 ka shtuar mjetet monetare cash me 100 000 Lekë. Gjendja cash në 31.12.2018 është 100 000 Lekë.
6) Të ardhura në vlerën 50 Euro të dërguara si dhuratë nga babai, të tërhequra pranë Western Union sipas mandat pagesës datë 22.12.2018.
7) Kontratë porosie datë 04.12.2015 të lidhur me shoqërinë “Ndërtim Montimi e Re” Sh.p.k me Nipt J73312211D me objekt apartament banimi 2+1 në Tiranë me sipërfaqe 94.5 m2 (80.8 m2 sipërfaqe e brendshme dhe 13.7 m2 sipërfaqe e përbashkët) me çmim 45 000 Euro. Subjekti ka likuiduar shumën 10 000 Euro në vitin 2015 dhe ka mbetur pa u likuiduar gjendja e detyrimit 35 000 Euro pasi do të shlyhet në momentin e hipotekimit të godinës dhe lidhjes së kontratës së shitjes. Znj. Millonai që nga muaji Gusht 2017 ka në përdorim apartamentin, pa kundërshpërblim meqë ka paguar një këst të detyrimit në 2015.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Nuk ka