Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto në vlerën 1 624 621 Lekë nga paga, shtesat dhe shpërblimet si Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për krime të Rënda për vitin 2018.
2) Të ardhura në vlerën 811.6 Euro si dieta pranë Prokurorisë për Krime të Rënda.
3) Të ardhura në vlerën 25 424 Lekë si dieta të përfituara nga OPDAT, Zagreb, Kroaci.
4) Të ardhura në vlerën 531 Euro si rimbursime shpenzimesh nga Prokuria e Barit në Itali për vizitën e punës të zhvilluar në Dhjetor 2017. E ardhura është marrë me një çek bankar datë 31.07.2018.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura në vlerën 265 Lekë nga interesat bankare të llogarisë së kursimit për vitin 2018.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Arjola Braho (Veraj), të ardhura neto në vlerën 710 969 Lekë nga paga për vitin 2018.
2) Bashkëshortja, Znj. Arjola Braho (Veraj), të ardhura në vlerën 168 Lekë si interesa të llogarisë së kursimit për vitin 2018.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Bashkëshortët kanë shtuar me 100 225 Lekë gjendjen e llogarisë së kursimit, me pjesë takuese 50% secili (pasuri e regjimit martesor) me burim të ardhura nga paga e subjektit si Prokuror pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda. Gjendja e llogarisë së kursimit në 31.12.2018 është 275 680 Lekë.
2) Bashkëshortët kanë shtuar me 90 000 Lekë gjendjen e mjeteve monetare me burim të ardhura nga paga e subjektit si Prokuror (vlera 50 000 Lekë) dhe nga paga e bashkëshortes (vlera 40 000 Lekë).
3) Bashkëshortët kanë shtuar me 90 074 Lekë gjendjen e llogarisë së kursimit të Znj.Braho me burim të ardhura nga paga për vitin 2018, me pjesë takuese 50% secili. Gjendja e llogarisë së kursimit në 31.12.2018 është 440 170 Lekë.
4) Mbyllur në vitin 2018 llogaria e kartës së kreditit pranë një banke të nivelit të dytë me shumë limit 500 Euro.
5) Hapur në vitin 2018, kartë krediti pranë një banke të nivelit të dytë me shumë limit 1 500 Euro. Gjendja e detyrimit të kartës së kreditit në 31.12.2018 është 653.77 Euro.
6) Gjendja e llogarisë rrjedhëse me burim të ardhura nga paga si prokuror është minus 99 423 Lekë në 31.12.2018. Me këtë llogari është lidhur overdraft me shumë limit 100 000 Lekë.
7) Overdraft i marrë me llogarinë rrjedhëse të pagës me shumë limit 100 000 Lekë për të cilin në 31.12.2018 gjendja e detyrimit është 99 423 Lekë.
8) Kredi për blerje apartamenti të marrë në datë 10.07.2010 me vlerë 2 800 000 Lekë, me normë interesi 4.59%, me afat 20 vjet dhe me këst mujor 18 900.87 Lekë. Detyrimi i shlyer në vitin 2018 është 227 259 Lekë ndërsa gjendja e mbetur e detyrimit të pashlyer është 2 027 999.75 Lekë.
9) Bashkëshortja, Znj. Arjola Braho (Veraj), pakësuar me 50 000 Lekë gjendjen e llogarisë së kursimit. Në datë 04.06.2018, llogaria është pakësuar me 200 000 Lekë pasi i është dhënë shuma si hua pa interesa babait ndërsa në datën 27.11.2018 është kredituar llogaria me 150 000 Lekë si kthim pjesor të huasë së dhënë babait.
10) Bashkëshortja, Znj. Arjola Braho (Veraj), hua pa interesa të dhënë babait në shumën 200 000 Lekë. Gjendja e huasë së paarkëtuar në 31.12.2018 është 50.000 Lekë (referim pika 9.).
11) Bashkëshortja, Znj. Arjola Braho (Veraj), llogari rrjedhëse të pagës me gjendje minus 94.65 Lekë në 31.12.2018.
12) Bashkëshortja, Znj. Arjola Braho (Veraj), është kredimarrëse në kredinë bankare që babai Z.Agim Veraj ka marrë në shumën 46 660 Euro në datë 26.10.2011 për blerje apartamenti. Për kredinë me afat 20 vjet, me normë interesi 7.5%, me këst mujor 379.04 Euro dhe me kolateral apartament në pronësi të babait, këstet do të likuidohen nga Z. Veraj. Babai gjatë vitit 2018 ka shlyer detyrimin në shumën 4 548.48 Euro dhe i ka mbetur për tu likuiduar detyrimi në shumën 37 198.57 Euro (principal).


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shuma 227 259 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare (11 këste me vlerë 18 900.87 Lekë dhe 1 këst me vlerë 19 349.49 Lekë) të marrë në datë 10.07.2010 në shumën 2 800 000 Lekë për blerje apartamenti.