Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura në vlerën 1 701 882 Lekë nga paga si Prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda.
2) Të ardhura në vlerën 55 000 Lekë nga honoraret si ekspert i Trajnimit Vazhdues të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Shkollën e Magjistraturës.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura në vlerën 288 000 Lekë nga qiradhënia e apartamentit sipas Kontratës së thjeshtë të Qirasë datë 05.09.2016 të lidhur me një shtetas. Të ardhurat do të deklarohen në deklaratën vjetore të të ardhurave personale në organet tatimore brenda afatit ligjor, Prill 2019.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Etleva Muçi, të ardhura në vlerën 555 175 Lekë nga paga si mësuese në Drejtorinë Arsimore Tiranë (Qytet).
2) Vajza, Znj. Eugerta Muçi, të ardhura në vlerën 66 450 Lekë nga bursa si Studente ekselente pranë Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Tiranës.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e detyrimit kundrejt shoqërisë së ndërtimit të formës Sh.p.k për blerjen e apartamentit të banimit me sipërfaqe 78.4 m2 sipas Kontratës datë 13.05.2016 është 14 000 Euro. Detyrimi, i trajtuar si hua pa interesa sipas kontratës duhet të likuidohet brenda muajit Maj 2019. Për vitin 2018 është shlyer detyrimi në shumën 3 000 Euro.
2) Z. Muçi ka marrë hua pa interesa në vlerën 15 000 Euro nga familjarët e bashkëshortes (vëllai me bashkëshorten e tij, banues në Turqi) në datën 16.05.2016 me afat shlyerje 6 vite (16.05.2016- 16.05.
2022). Gjendja e detyrimit në 31 Dhjetor 2018 është 15 000 Euro pasi në 2018 nuk është bërë asnjë shlyerje nga subjekti.
3) Kredi bankare me afat 5 vite të marrë në një bankë të nivelit të dytë në 05.12.2016 për blerje apartamenti në vlerën 1 500 000 Lekë. Për kredinë me normë interesi 7.5% me afat shlyerje 5 vite (05.12.2016-06.12.
2021) dhe me këst mujor 30 196 Lekë është likuiduar në vitin 2018 detyrimi 362 355 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer në vlerën 883 890 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 3 000 Euro si shlyerje e detyrimit kundrejt shoqërisë së ndërtimit që Z. Muçi ka për blerjen e apartamentit të banimit me sipërfaqe 78.4 m2 sipas Kontratës datë 13.05.2016.
2) Shpenzuar shuma 362 355 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në 05.12.2016 në shumën 1 500 000 Lekë për blerje apartamenti.