Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto në vlerën 3 010 351 Lekë nga paga si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2019.
2) Të ardhura neto në vlerën 63 934 Lekë si pedagoge e jashtme pranë Universitetit “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan për vitin 2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, Z. Arben Xhina, të ardhura neto në vlerën 657 434 Lekë si përmbarues shtetëror pranë Zyrës së Përmbarimit Elbasan dhe si K/inspektor pranë ISHMPUT Dega Rajonale Elbasan për vitin 2019.
2) Bashkëshorti, Z. Arben Xhina, të ardhura në vlerën 6 000 Euro nga shitja e automjetit “Land Rover” sipas kontratës së shitjes datë 08.05.2019. Autovetura ka qenë në emër të Z.Xhina.
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura në vlerën 1 200 000 Lekë nga shitja e pasurisë së paluajtshme, tokë arë në bazë të kontratë noteriale datë 16.01.2019.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Bashkëshortët, bashkëpronar me pjesë takuese 50% secili të një automjeti të tipit Land Rover, të blerë në bazë të faturës tatimore datë 16.05.2019 me vlerë 18 000 Euro. Burimi i të ardhurave është nga shitja e automjetit tip “Land Rover” sipas kontratës datë 08.05.2019 (shuma 6 000 Euro), nga shitja e pasurisë së paluajtshme, tokë arë sipas kontratës datë 16.01.2019 (1 200 000 Lekë) dhe pjesa tjetër si hua e marrë te një familjar sipas deklaratës noteriale 18.05.2019.
2) Vajza, Znj.Ornela Xhina llogari bankare me gjendje 223 586 Lekë si të ardhura të depozituara nga subjekti deklarues (paga si deputete).
3) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në emër të vajzës është në vlerën 224 036 Lekë, me burim të ardhura nga paga si deputete e subjektit deklarues.
4) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në emër të vajzës është në vlerën 224 036 Lekë, me burim të ardhura nga paga si deputete e subjektit deklarues.
5) Llogari rrjedhëse me burim të ardhura nga paga si deputete, me gjendje 204 734 Lekë.
6) Kontribute vullnetare të subjektit për pension suplementar pranë një fond investimi me gjendje 59 396 Lekë. Depozitimi i fundit i bërë nga Znj. Xhina është në Shkurt 2016.
7) Kredi bankare në shumën 1 500 000 Lekë, të marrë së bashku me bashkëshortin pranë një banke të nivelit të dytë, për qëllim mobilimin dhe rregullimin e ambjenteve të jashtme të banesës, me afat shlyerje 36 muaj dhe me nomrë interesi 6.9%. Detyrimi i likuiduar është në vlerën 446 516 Lekë duke sjellë edhe likuidimin total të kredisë.
8) Bashkëshortët kanë marrë kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë në datën 31.12.2018, shuma 300 000 Lekë me qëllim botimin e një punimi shkencor. Detyrimi i likuiduar është 228 752 Lekë ndërsa gjendja e detyrimit të pashlyer është 82 480 Lekë.
9) Bashkëshortët, hua në shumën 10 000 Euro të marrë sipas deklaratatës noteriale datë 18.05.2019 kundrej një familjari me qëllim blerjen e automjetit Land Rover. Gjatë vitit 2019 është likuiduar detyrimi në shumën 5 000 Euro dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 5 000 Euro..
10) Kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë, me gjendje detyrimi të palikuiduar 756.94 Euro.
11) Kartë krediti në një bankë të nivelit të dytë, me gjendje detyrimi të pashlyer 31 220 Lekë.
12) Bashkëshorti, Z. Arben Xhina, gjendje të llogarisë rrjedhëse në një bankë të dytë me burim të ardhura nga paga, shuma 743 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 446 516 Lekë si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë në vlerën 1 500 000 Lekë.
2) Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 228 752 Lekë si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë në vlerën 300 000 Lekë në datë 31.12.2018.
3) Bashkëshotët, shpenzuar shumën 5 000 Euro si shlyerje pjesore e huasë së marrë në vlerën 10 000 Euro sipas deklaratës noteriale datë 18.05.2019 kundrejt një familjari, me qëllim blerjen e automjetit “Land Rover”.