Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1)Të ardhura prej 971 748 lekë nga paga pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.
2) Të ardhura prej 8 257.2 lekë nga të ardhura si pedagog i jashtëm pranë Departamentit Penal të Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interests
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Zonja Bejko ka përfituar 591 794 lekë të ardhura nga paga pranë Intesa Sanpaolo Bank.
2) Zonja Bejko ka përfituar 54 180.93 lekë interesa të ardhura për vitin 2016 mbi depozitën e mbyllur.
3) Zonja Bejko ka përfituar 26 182.04 lekë interesa të ardhura për vitin 2016 mbi një depozitë.
4) Zonja Bejko ka përfituar 23 462.89 lekë interesa të ardhura për vitin 2016 mbi një depozitë.
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1)Zoti Gashi deklaron një hua të marrë ndaj motrës së bashkëjetueses në vlerë 2 100 000 lekë sipas deklaratës noteriale të datës 01.10.2016..
2) Zoti Gashi deklaron se ka marrë një hua në vlerën 300 000 lekë dhe 4 000 euro ndaj zonjës Hasime Bejko, nëna e bashkëjetueses. Huaja është marrë me qëllim shlyerje detyrimi të deklaruesit ndaj motrës së tij.
3) Zoti Gashi deklaron pakësimin e llogarisë rrjedhëse pranë Raiffeisen bank me 6 834.34 lekë.
4) Bashkëjetuesja deklaron shtim prej 41 860.73 lekë në llogarinë rrjedhëse me të ardhura nga paga pranë Intesa Sanpaolo Bank.
5) Zonja Bejko deklaron shtim prej 77 638.85 lekë në llogarinë e kursimit pranë Intesa Sanpaolo Bank.
6) Zonja Bejko deklaron Pakësim me 143 836.7 lekë në llogarinë e kursimit pranë Intesa Sanpaolo Bank.
7) Zonja Bejko deklaron pakësim me 952.61 lekë në llogarinë e kursimit pranë Intesa Sanpaolo Bank.( Kreditimet 1 000 lekëshe në llogari hidhen automatikisht nga banka, duke u marrë nga një tjetër llogari e deklarueses.
8) Zonja Bejko ka shtim ne depozitën me afat pranë Intesa Sanpaolo Bank me vlere 35 399.21 lekë. shumat e vendosura në depozitë në vitet 2010, 2011 arrijnë 1 372 000 lekë, pjesa e mbetur e balancës aktuale janë interesa bankarë të përfituar.
9) Zonja Bejko deklaron se është pakësuar shuma jashtë depozite më 34.81 lekë në depozitën me afat pranë Intesa Sanpaolo Bank ku ajo është zotëruese e gjysmës së saj. Ndërsa shuma fillestare prej 910 000 lekë (që në vitin 2010.) e depozitës nuk ka ndryshuar. Pjesa e mbetur e balancës janë interesa bankarë të përfituar .
10) Zonja Bejko deklaron se është shtuar më 26 182.04 lekë depozita më afat pranë Intesa Sanpaolo Bank ku ajo është zotëruese e gjysmës së saj. Ndërsa shuma fillestare prej 900 000 lekë ( në vitin 2009.) e depozitës nuk ka ndryshuar. Pjesa e mbetur e balancës janë interesa bankarë të përfituar .
11) Zonja Bejko ka përfituar 3 483 lekë të ardhura si rimbursim të sigurimit të shëndetit pranë shoqërisë së sigurimit Sigal Uniqa Group Austria sh.a. data e transaksionit është 21.12.2016. kontrata është lidhur mes punëdhënësit të zonjës Bejko, i cili paguan primet e sigurimit dhe siguruesi mbulon rimbursimin e kostove të barnave dhe vizitave shëndetësore deri në një vlerë të caktuar. Nuk janë të ardhura por rimbursim i shpenzimeve ( sepse zonja Bejko paguan nga të ardhurat e saj shpenzimet e mjekimit, aplikon pranë siguruesit dhe ky përcakton sipas kritereve të miratuara nëse do t’i rimbursojë.).
12) Zonja Bejko deklaron disa transaksione që nuk përbëjnë të ardhura por rimbursim të shpenzimeve si më poshtë: në datë 28.04.2016 rimbursim në vlerë 1 095.31 lekë nga punëdhënësi për shpenzime të faturuara gabimisht për telefoninë; në datë 28.06.2016 derdhje cash prej 3 500 lekë dhe 5 000 lekë nga motra e bashkëjetueses. Fillimisht zonja Bejko kishte paguar cash një shumë për porosi veshjeje dhe kjo e fundit e rimbursoi zonjë Bejko për pagesat e kryera.
13) Zonja Bejko deklaron derdhje cash në vlerën 400 euro nga nëna e saj për blerje, i referohet “Statment” bankar te llogarisë, datë transaksioni 03.02.2016.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Me deklaratë noteriale të datës 30.12.2016 Amarda Gashi e konsideron veten të shlyer për të gjitha detyrimet që kishin ndaj saj zoti Ergys Gashi (vëllai) dhe zonja Estela Bejko (bashkëjetuese e vëllait). Ky detyrim i lindur më parë sipas deklaratës noteriale të datës 04.05.2013, përbënte gjysmën e vlerës së apartamentit në pronësi të deklaruesit ( deklaruar në deklaratën para fillimit të detyrës 2015.). Apartamenti më herët ishte porositur për zotin Gashi dhe Motrën e tij. Në vitin 2013 palët vendosin që motra heq dorë nga pjesa e saj e të drejtave pronësore në favor të vëllait dhe bashkëjetueses. Në këmbim zonjës Amarda Gashi i njihet detyrimi prej 5 000 000 lekë dhe 14 300 euro. Këto vlera janë paguar në vitin 2016 në favor të Amarda Gashi. Për të paguar detyrimin janë kryer veprime:
a. Në datë 26.09.2016 babai i deklaruesit ka depozituar në llogarinë bankare të Znj Amarda Gashi vlerën prej 27 000 euro. Kjo shumë (e babait) u formua: nga gjendja cash prej 17 000 euro, cash i krijuar që në datën 25.09.2013, (tërheqje që zonja Bejko kishte bërë në bankë), shumës 17 000 euro i janë shtuar edhe 10 000 euro kursime shumëvjeçare nga pagat dhe pensionet e prindërve të deklaruesit. Pra në total babai i zotit Gashi depozitoi 27 000 euro sipas veprimit bankar të datës 26.09.2016.
b. Në datë 29.09.2016 motra e bashkëjetueses (motra e Estela Bejko) i xhiroi 2 100 000 lekë zonjës Amarda Gashi në kuadër të shlyerjes së detyrimit të deklaruesit ndaj zonjës Amarda Gashi. Shumë që përbën në të njëjtën kohë hua të deklaruesit tashmë ndaj kunatës ( motrës së bashkëjetueses).
c. Në datë 29.09.2016 nëna e bashkëjetueses depoziton shumën 150 000 lekë në llogarinë bankare me dy emra me të bijën. Gjithashtu një transfertë prej 4000 euro po në llogarinë e të bijës. Në datë 30.09.2016 zonja Estela Bejko transferon shumat 300 000 lekë dhe 4 000 euro drejt llogarisë se zonjës Amarda Gashi ( motra e deklaruesit), si shlyerje e detyrimit.
ç . Para datës 20.11.2015 ishte shlyer nga Zoti Gashi shuma 100 000 lekë . Detyrimi ndaj zonjës Amarda Gashi quhet i përmbyllur. Mbetet detyrimi ndaj motrës së bashkëjetueses dhe prindërve të saj.