Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhurat nga paga dhe shpërblimet e tjera financiare si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2018 janë në vlerën 2 647 385 Lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from Sharesnuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një banke të nivelit të dytë është 416 Lekë, e pakësuar me 80 584 Lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare të hapur në vitin 2018 pranë një banke të nivelit të dytë është 1 691 269.81 Lekë.
3) Kredi hipotekare pranë një banke të nivelit të dytë të marrë së bashku me bashkëshortin sipas Kontratës datë 14.07.2018 në shumën 5 400 000 Lekë. Për vitin 2018 shuma e detyrimit të likuiduar është 77 239.14 Lekë dhe gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer është 5 322 760.86 Lekë.
4) Gjendja e detyrimit kundrejt një shoqërie për faturën e situacioneve të punimeve është 157 188 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Bashkëshortët kanë shpenzuar shumën 77 239.14 Lekë si shlyerje të principalit dhe interesave të kredisë bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë në vlerën 5 400 000 Lekë.