Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, 1 127 943 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 440 000 Lekë si rimbursim i shpenzimeve të karburantit, të përfituara nga statusi i Deputetit.
3) Të ardhura në vlerën 204 000 Lekë si rimbursim i shpenzimeve të telefonit, të përfituara nga statusi i Deputetit.
4) Të ardhura neto në vlerën 47 600 Lekë si honorare nga mbledhjet e komisioneve, të përfituara nga statusi i Deputetit.
5) Të ardhura nga dietat brenda vendit të përfituara nga statusi i Deputetit, shuma 413 875 Lekë.
6) Të ardhura në vlerën 1 040 Euro nga OSCE Presence in Albania si dieta jashtë vendit.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Të ardhura nga interesat bankare të depozitës pranë një banke të nivelit të dytë, 706 033.6 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 118.08 Dollarë nga interesat bankar të depozitës 1 vjeçare pranë një banke të nivelit të dytë.
3) Të ardhura nga interesat bankare të depozitës pranë një banke të nivelit të dytë, 22 531.7 Lekë.
4) Të ardhura në vlerën 35 398.79 Lekë nga interesat bankar te depozitës në emër të fëmijës në një banke të nivelit të dytë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipTë ardhura nga shpërndarja e dividentit të vitit 2016 nga shoqëria HMK Consulting, shuma 17 000 Euro.
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Margarita Hoxhalli, të ardhura në vlerën 740 875 Lekë nga paga si specialiste në Institucionin e Presidencës, me pagë mujore 61 740 Lekë.
2) Vajza, Znj. Megi Hoxhalli, të ardhura në vlerën 863.06 Lekë nga interesat bankare të depozitës në një bankë të nivelit të dytë.
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura nga shitja e makinës sipas kontratës noteriale datë 31.07.2017, shuma 5 000 Euro.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse të pagës pranë një banke të nivelit të dytë është 315 290.16 Lekë e pakësuar me 8 887.86 Lekë.
2) Gjendja e depozitës bankare pranë një banke të nivelit të dytë është pakësuar me 706 033.6 Lekë, shumë e kaluar në llogaritë e fëmijëve nga subjekti. Burimi i shumës 706 033.6 Lekë është nga interesat bankare të depozitës duke e lënë gjendjen e depozitës në 31 Dhjetor 10 000 000 Lekë.
3) Gjendja e depozitës bankare me afat 1 vjeçar pranë një banke të nivelit të dytë është shtuar me 118.08 Dollarë nga interesat bankare. Gjendja e depozitës bankare në 31 Dhjetor 2018 është 160.6 Dollarë pasi shuma 10 000 Dollarë është tërhequr për të shlyer pjesërisht kontratën e huamarrjes në datë 10.08.2015.
4) Gjendja e depozitës bankare pranë një banke të nivelit të dytë është shtuar me 22 531.7 Lekë nga interesat bankare. Gjendja në 31 Dhjetor 2018 është 1 532 564.95 Lekë.
5) Depozitë bankare pranë një bankë të nivelit të dytë në emër të fëmijës, të shtuar me 35 398.79 Lekë nga interesat bankare dhe me 120 000 Lekë si transfertë nga llogaria e babait. Gjendja e depozitës bankare në 31 Dhjetor 2018 është 2 400 498.86 Lekë.
6) Depozitë bankare pranë një banke të nivelit të dytë të pakësuar me 44 094.84 Euro në datën 18.09.2018 si shlyerje detyrimi sipas Kontratës datë 31.12.2008 dhe me 20 603.24 Euro për blerje makine Mercedes Benz sipas Kontratës datë 31.10.2018. Depozita është shtuar me 5 000 Euro si të ardhura nga shitja e makinës me kontratë datë 31.07.2017 dhe me 17 000 Euro nga shpërndarja e dividentit të vitit 2016 nga i cili kanë mbetur edhe 1 867 249 Lekë për tu shpërndarë. Gjendja e depozitës në 31 Dhjetor 2018 është 27 436.78 Euro.
7) Gjendja e huasë së marrë sipas Kontratës Noteriale datë 10.08.2015 në shumën 55 000 Dollarë me afat 10.08.2017 dhe normë interesi 0% është 45 000 Dollarë. Detyrimi i shlyer në 08.11.2018 është 10 000 Dollarë.
8) Gjendja e huasë së marrë sipas Kontratës Noteriale datë 31.12.2008 në shumën 5 600 000 Lekë, pa afat dhe normë interesi 0% është 0 Lekë. Në vitin 2018 është bërë shlyerje totale e huasë në vlerën 5 600 000 Lekë e konvertuar në 44 094.48 Euro, shumë e tërhequr nga një llogari personale në 18.09.2018.
9) Bashkëshortja, Znj. Margarita Hoxhalli, gjendje të llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 1 652.01 Euro të shtuar me 0.13 Euro nga interesat bankare.
10) Bashkëshortja, Znj. Margarita Hoxhalli, pakësuar me 51 341.66 Lekë gjendjen e llogarisë bankare të pagës pranë një bankë të nivelit të dytë, gjendja e të cilës në 31 Dhjetor 2018 është 2 411.74 Lekë.
11) Vajza, Znj. Megi Hoxhalli, shtuar me 863.06 Lekë si interesa bankare dhe me 120 000 Lekë si transfertë nga llogaria rrjedhëse e babait, gjendjen e depozitës bankare pranë një banke të nivelit të dytë e cila në 31 Dhjetor 2018 është 401 652.67 Lekë.
12) Vajza, Znj. Megi Hoxhalli, gjendje të llogarisë bankare në Gjermani, 889.44 Euro të pakësuar me 855.56 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 20 603.24 Euro për blerjen e makinës Mercedes Benz sipas kontratës datë 31.10.2018, në Gjermani.
2) Shpenzuar shuma 10 000 Dollarë si shlyerje e detyrimit të huasë së marrë sipas kontratës noteriale datë 10.08.2015 në vlerën 55 000 Dollarë.
3) Shpenzuar shuma 44 094.48 Euro (5 600 000 Lekë) si shlyerje totale e huasë së marrë me kontratë noteriale në 31.12.2008 në vlerën 5 600 000 Lekë.