Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 2 365 453 Lekë nga paga (1 350 521 Lekë), nga pjesmarrjet në komisione (80 325 Lekë), nga dieta dhe rimbursimet e shpenzimeve të telefonisë dhe karburantit (934 607 Lekë) si Deputete pranë Kuvendit të Shqipërisë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from Rent
1) Të ardhura në vlerën 106 250 Lekë nga qiradhënia e një njësie shërbimi sipas kontratës së qirasë datë 11.02.2019 (të noterizuar) në të cilën Znj. Hajdaraj zotëron 25% të pasurisë së paluajtshme. E ardhura mujore bruto është në vlerën 50 000 Lekë ndërsa neto në vlerën 42 500 Lekë.
2) Të ardhura në vlerën 561 000 Lekë nga qiradhënia e 95 m2 të një njësie me sipërfaqe totale 158.1 m2 sipas kontratës së qirasë datë 04.05.2018 (të noterizuar) në të cilën Znj. Hajdaraj zotëron 25% të pasurisë së paluajtshme. E ardhura mujore bruto për kontratën e qirasë datë 04.05.2018 me kohëzgjatje deri në 13.08.2019 është në vlerën 40 000 Lekë dhe e ardhura neto në vlerën 34 000 Lekë, ndërsa sipas kontratës së qirasë datë 25.07.2019 (të noterizuar) me datë fillimi pagimi 01.10.2019, e ardhura mujore bruto është 120 000 Lekë dhe e ardhura neto 102 000 Lekë.
3) Të ardhura në vlerën 255 000 Lekë nga qiradhënia e dy apartamenteve të banimit sipas kontratës së qirasë datë 04.05.2018 (të noterizuar) në të cilën Znj. Hajdaraj zotëron 25% të pasurisë së paluajtshme. Për kontratën e qirasë me afat deri në 13.08.2019, e ardhura mujore bruto është në vlerën 40 000 Lekë ndërsa neto në vlerën 34 000 Lekë.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshorti, Z. Muçjon Demiraj, të ardhura në vlerën 6 500 Dollarë nga Kompania dhe nga qiraja e godinës në Neë York.
Payments received for obligations from third parties
1) Të ardhura në vlerën 60 000 Euro nga shitja e apartamentit në Tiranë sipas Kontratës së shitjes me Rezervë datë 24.04.2019 ku Znj.Hajdaraj zotëron vetëm 25% të kësaj pasurie. E ardhura neto e subjektit nga kjo pasuri pasi janë zbritur edhe detyrimet e tatimeve për kalimin e pronësisë është 13 767.5 Euro.
2) Të ardhura në vlerën 13 767.5 Euro të dhëna si dhuratë (pa akt noterial) nga nëna për pagesën e studimeve të subjektit në Columbia University USA. Kjo vlerë është përftim neto që ka patur secili bashkëpronar nga shitja e pasurisë së paluajtshme, apartament banimi në datë 24.04.2019 (pasi janë zbritur edhe detyrimet tatimore të kalimit të pronësisë).
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendje të mjeteve monetare cash si kursime të pagave vjetore, shuma 120 000 Lekë.
2) Shtesë 60 000 Euro në llogarinë bankare me pjesë takuese 25% me burim të ardhura nga shitja e apartamentit sipas kontratës së shitjes me rezervë datë 24.04.2019.
3) Kredi studentore, për shkollim Universitar të marrë në New York në shumën 10 000 Dollarë, me normë interesi 5% dhe me kohëzgjatje 10 vite. Detyrimi i shlyer gjatë 2019 është 500 Dollarë ndërsa gjendja e pashlyer është 9 074 Dollarë principal dhe 1 320 Dollarë interesa.
4) Kredi bankare pranë një banke të nivelit të dytë të marrë në 03.07.2019 në shumën 1 000 000 Lekë me normë interesi 7.5 % për të cilën është likuiduar detyrimi në shumën 83 667 Lekë dhe ka mbetur gjendja e detyrimi të pashlyer 916 333 Lekë.
5) Kredi personale në shumën 2 000 000 Lekë të marrë për shkollim në muajin Korrik 2018 pranë një banke të nivelit të dytë, për të cilën është shlyer detyrimi 369 383.32 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer ne shumën 1 694 289.31 Lekë.
6) Bashkëshorti, Z. Muçjon Demiraj, deklaron se nuk shtesa dhe pakësime të pasurisë për vitin 2019.
7) Bashkëshorti, Z. Muçjon Demiraj, kredi bankare në New York të marrë në shumën 350 000 Dollarë, me normë interesi 5% dhe me kohëzgjatje 30 vite. Detyrimi i shlyer gjatë 2019 është 35 000 Dollarë ndërsa gjendja e detyrimi të pashlyer është 245 000 Dollarë.