Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 2 583 450 Lekë nga paga si Deputet pranë Kuvendit të Shqipërisë për periudhën Dhjetor 2018-Nëntor 2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura në vlerën 229.89 Lekë nga interesat bankar të llogarisë së kursimit për vitin 2019.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Shkëndije Rraja, të ardhura në vlerën 480 000 Lekë nga qiradhënia.
2) Bashkëshortja, Znj. Shkëndije Rraja, të ardhura në vlerën 80 355 Lekë si pension invaliditeti.
3) Vajza, Znj. Suada Rraja, të ardhura në vlerën 211 027 Lekë nga paga pranë OSHEE-së.
4) Vajza, Znj. Suada Rraja, të ardhura në vlerën 457 495 Lekë nga paga pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.
5) Djali, Z. Rexhep Rraja, të ardhura në vlerën 130 000 Lekë nga qiradhënia e magazinës frigoriferike sipas kontratës së qirasë datë 21.11.2019. E ardhura mujore është 100 000 Lekë.
6) Vajza, Znj. Albora Rraja, të ardhura në vlerën 64 667 Lekë nga bursa për vitin 2019 pranë Universitetit të Arteve në Tiranë
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura në vlerën 1 000 000 Lekë nga shitja e pasurisë së paluajtshme në Krujë, tokë Arë me sipërfaqe 650 m2, sipas kontratës së shitjes.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Llogari bankare me burim të ardhura nga paga, me gjendje 114 892 Lekë në 31.12.2019.
2) Llogari kursimi me burim të ardhurat nga paga, me gjendje 270 106 Lekë në 31.12.2019.
3) Kredi konsumatore të marrë në 25.09.2018 në shumën 2 000 000 Lekë për mbulimin e shpenzimeve të kurimit të bashkëshortes, me afat shlyrje 43 muaj dhe me këst mujor 53 850 Lekë. Detyrimi i likuiduar deri në 31.12.2019 është 981 982.85 Lekë Lekë ndërsa gjendja e mbetur e pashlyer është 1 071 339.94 Lekë.
4) Bashkëshortja, Znj. Shkëndije Rraja, llogari bankare me gjendje 2 375 Lekë në 31.12.2019 , me burim të ardhurat nga pensioni.
5) Vajza, Znj. Suada Rraja, llogari bankare me burim të ardhurat nga paga, me gjendje 44 241 Lekë në 31.12.2019.
6) Djali, Z.Rexhep Rraja, llogari bankare me gjendje 0 Lekë në 31.12.2019.
7) Djali, Z.Rexhep Rraja, llogari bankare të personit fizik me gjendje 0 Lekë në 31.12.2019.
8) Djali, Z.Rexhep Rraja, llogari bankare të personit fizik me gjendje 0 Euro në 31.12.2019.
9) Djali, Z.Rexhep Rraja, kredi për Magazinën Frigoriferike, për të cilën në vitin 2019 nuk është bërë asnjë shlyerje e principalit dhe interesave.
10) Vajza, Znj. Albora Rraja, llogari bankare me gjendje 742 Lekë në 31.12.2019.
11) Vajza, Znj. Ambra Rraja, depozitë kursimi me burim të ardhura nga familja, me gjendje 7 755 Euro në 31.12.2019.