Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto në vlerën 3 177 748 Lekë nga paga, pjesmarrjet në komisione, në këshilla dhe mbledhje byroje, si përfitime nga funksioni i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë për perdhiudhën Dhjetor 2018-Nëntor 2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Kontratë qirajë datë 15.12.2018, efektet e të cilës kanë filluar që në 01.10.2017 me afat deri në 01.10.2021 (4 vjet) dhe me këst mujor 35 000 Lekë. Detyrimi i likuiduar për periudhën Prill 2019- Dhjetor 2019 është 280 000 Lekë ndërsa gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer është 0 Lekë pasi afat i shlyerjes nga deklaruesi është në intervalin 01-05 të muajit pasardhës.
2) Kredi bankare të marrë në 17.08.2017 në shumën 3 000 000 Lekë më afat shlyerje 15 vite, për të cilën është likuiduar detyrimi për vitin 2019 në shumën 415 954.6 Lekë dhe ka mbetur gjendja e pashlyer në vlerën 2 660 063 Lekë.
3) Kredi bankare e marrë në 12.07.2019 në shumën 3 000 000 Lekë më afat shlyerje 15 vite për të cilën është likuiduar detyrimi në shumën 129 710.15 Lekë (principal & interesa) dhe ka mbetur gjendja e pashlyer 2 951 960.87 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 280 000 Lekë si shlyerje e kësteve të qirasë për periudhën Prill 2019- Dhjetor 2019 sipas kontratës së Qirasë datë 15.12.2018.
2) Shpenzuar shuma 415 954.6 Lekë si shlyerje të principalit (282 150.6 Lekë) dhe interesave (133 804 Lekë) të kredisë bankare të marrë në 17.08.2017 në vlerën 3 000 000 Lekë.
3) Shpenzuar shuma 129 710.15 Lekë si shlyerje të principalit (48 039.13 Lekë) dhe interesave (81 671.02 Lekë) të kredisë bankare të marrë në 12.07.2019 në vlerën 3 000 000 Lekë.