Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura të vitit me vlerë 1 466 920 Lekë nga paga dhe shpërblimet si Kryetar i Bashkisë Elbasan.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura me vlerë 112 200 Lekë si anëtar i Këshillit të Qarkut Elbasan
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsTë ardhura me vlerë 3 180 431 Lekë nga pjesa taksuese e shumave të përfituara nga Agjencia e Trajtimit të Pronave, për pronën e trashëguar nga babai të deklaruar më parë.
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura interesi me vlerë 22 879 Lekë nga maturimi i Bonove të Thesarit, ri investuar në vitin 2016 dhe me afat maturimi në Shtator 2017.
2) Bashkëshortja, të ardhura me vlerë 248 640 Lekë nga paga si punonjëse në kompaninë Ujori Sh.p.k
3) Bashkëshortja, të ardhura me vlerë 289 776 Lekë nga pensioni.
4) Bashkëshortja, të ardhura me vlerë 600 000 Lekë nga qiraja e pronës të trashëguar nga babai.
5) Bashkëshortja, të ardhura me vlerë 5 000 000 Lekë nga shpërndarja e dividendit për vitit financiar 2013, si ortak i vetëm i shoqërisë Ujori Sh.p.k.
6) I biri Z. Alion Sejdini, të ardhura me vlerë 798 673 Lekë nga paga si punonjës i DRF Elbasan.
7) I biri Z. Alion Sejdini, të ardhura me vlerë 280 000 Lekë nga paga prej aktivitetit person fizik në radion lokale Club Alison.
8) I biri Z. Alion Sejdini, humbje me vlerë – 83 440 Lekë nga akitviteti si person fizik me NIPT L32712204F, i radios lokale Club Alison.
9) I biri Z. Alion Sejdini, të ardhura me vlerë 22 898 Lekë nga interesat e maturimit të Bonove të Thesarit, sipas kontratës së vitit 2016.
10) Bashkëshortja e të birit, të ardhura të vitit me vlerë 729 000 Lekë nga paga si punonjëse në kompaninë Ujori Sh.p.k.
11) E bija Znj. Imelda, të ardhura me vlerë 1 429 095 Lekë nga punësimi, veprimtaria akademike dhe mbështetëse për institucionin, si Dekane në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti Alkesandër Xhuvani, Elbasan.
12) E bija Znj. Imelda, të ardhura me vlerë 496 996 Lekë nga puna në kompaninë e sigurimeve Sigal Uniqa Group Austria, dega Elbasan.
13) E bija Znj. Imelda, të ardhura me vlerë 306 000 Lekë nga qiraja e objektit me vërtetim pronësie sipas kontratës me datë 29.12.2015 dhe kontratës së qirasë me datë 19.05.2016. Vlera bruto e qirasë mujore është 30 000 Lekë, e përbashkët me bashkëshortin.
14) E bija Znj. Imelda, të ardhura me vlerë 153 000 Lekë, si autore nga shitja e librit ‘Etika e Biznesit’. Të ardhurat bruto janë 180 000 Lekë dhe vlera e tatimit të shlyer është 27 000 Lekë.
15) E bija Znj. Ina, të ardhura me vlerë 788 185 Lekë nga puna si pedagoge në Universitetin e Elbasanit.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Shtesë me 143 427 Lekë në llogarinë bankare të pagës pranë BKT. Gjendja e llogarisë në 01.01.2017 ishte 45 977 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 189 404 Lekë.
2) Shtesë me 4 159 Lekë në llogarinë rrjedhëse pranë Raiffeisen Bank. Gjendja e llogarisë në 01.01.2017 ishte -3 800 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 359 Lekë.
3) Shtesë nga interesat me 43 Lekë në llogarinë rrjedhëse pranë Alpha Bank. Gjendja e llogarisë në 01.01.2017 ishte 505 466 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 505 509 Lekë.
4) Bashkëshortja, bono thesari të maturuara dhe riinvestuara në Shtator 2017 sipas deklarimeve të mëparshme dhe deklaratës noteriale, 1 000 000 Lekë.
5) Bashkëshortja, shtesë me 230 Lekë në llogarinë rrjedhëse pranë Intesa San Paolo, gjendja e të cilës në 01.01.2017 ishte 90 482 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 90 712 Lekë.
6) Bashkëshortja, shtesë me 58 200 Lekë në llogarinë rrjedhëse pranë BKT, gjendja e të cilës në 01.01.2017 ishte 59 850 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 118 050 Lekë
7) Bashkëshortja, shtesë me 305 903 Lekë në llogarinë rrjedhëse pranë BKT, gjendja e të cilës në 01.01.2017 ishte 357 040 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 662 943 Lekë.
8) Bashkëshortja, shtesë me 292 776 Lekë në llogarinë rrjedhëse pranë Raiffeisen Bank, gjendja e të cilës në 01.01.2017 ishte 87 775 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 380 551 Lekë
9) Bashkëshortja, shtesë me 1 070 Euro në llogarinë rrjedhëse pranë Raiffeisen Bank, gjendja e të cilës në 01.01.2017 ishte 657 Euro dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 1 727 Euro.
10) Bashkëshortja, shtesë me 541 806 Lekë në llogarinë rrjedhëse të kartës së kreditit pranë Alpha Bank, gjendja e të cilës në 01.01.2017 ishte -141 782 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 400 024 Lekë
11) Bashkëshortja, gjendje cash me vlerë 1 300 000 Lekë.
12) Bashkëshortja, detyrim i papaguar me vlerë 7 100 Lekë sipas kontratës së nënqirasë për tokën bujqësore me destinacion ullishte, me afat nga 23.04.2014 deri në 20.04.2019 dhe pagesë vjetore prej 7 100 Lekë, për tu shlyer brenda muajit prill të vitit pasardhës.
13) I biri Z. Alion Sejdini, pakësim me 979 561 Lekë në llogarinë rrjedhëse pranë Raiffeisen Bank, më qëllim ri investimin në Bono Thesari. Gjendja e llogarisë në 01.01.2017 ishte 1 000 401 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 20 840 Lekë.
14) I biri Z. Alion Sejdini, ri investim në Bono Thesari në datë 21.09.2017 nëpërmjet llogarisë pranë Raiffeisen Bank, 1 000 000 Lekë.
15) I biri Z. Alion Sejdini, pakësim me 1 197 Lekë në llogarinë rrjedhëse të pagës pranë Tirana Bank, gjendja e të cilës në 01.01.2017 ishte 1 254 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 56,64 Lekë.
16) I biri Z. Alion Sejdini, shtesë me 365 Lekë në llogarinë rrjedhëse si person fizik pranë Raiffeisen Bank, gjendja e të cilës në 01.01.2017 ishte -213 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 152 Lekë
17) I biri Z. Alion Sejdini ka shlyer shumën prej 23 636 Lekë për detyrimin e kartës së kreditit pranë Alpha Bank. Gjendja e llogarisë në 01.01.2017 ka qënë -23 636 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 529 Lekë mbi limitin e kreditit.
18) E bija Znj. Imelda, shtesë me 102 Lekë nga interesat në llogarinë pranë Raiffeisen Bank, gjendja e të cilës në 01.01.2017 ishte 1 195 552 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 1 195 654 Lekë. Llogaria është kaluar nga ESCROW pranë Raiffeisen bank, sipas deklarimit të mëparshëm.
19) E bija Znj. Imleda, shtesë me 30 000 Lekë në fondin e pensionit Sigal Life Uniqa Group Austria, me burim 24 000 Lekë nga punëdhënësi Sigal Uniqa Group Austria Sh.a dhe 6 000 Lekë nga të ardhurat personale të pagës.
20) E bija Znj. Imelda, shtesë e pasurisë me sipërfaqe trualli prej 54,7 m2 dhe vlerë 747 531 Lekë, si shtesë funksionale e objektit godinë 3 katëshe në bashkëpronësi me bashkëshortin. Shtesa është blerë nga Ministria e Financave, Drejtoria e Drejtimit të Pronës Publike me çmim 13 666 Lekë/m2 në datë 20.01.2017, blerë me të ardhurat e prindërve.
21) E bija Znj. Imelda, pakësim me 259 379 lekë në llogarinë e pagës pranë Tirana Bank, gjendja e të cilës në 01.01.2017 ishte 284 210 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 24 831 Lekë.
22) E bija Znj.Imelda, shtesë me 52 678 Lekë me kalimin e shumave nga llogaria e pagës dhe 50 000 limit krediti. Gjendja e llogarisë në 01.01.2017 ishte 112 391 Lekë dhe ne 31 Dhjetor 2017 u bë 215 069 Lekë.
23) E bija Znj. Imelda, pakësim me 352 744 Lekë në llogarinë e pagës pranë Raiffeisen Bank, gjendja e të cilës në 01.01.2017 ishte 491 069 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 138 325 Lekë.
24) E bija Znj. Imenda, shtesë me 65 Lekë në llogarinë e kartës së kreditit pranë BKT, gjendja e të cilës në 01.01.2017 ishte 0 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë 65 Lekë.
25) E bija Znj. Imelda, pakësim me 24 764 Lekë në llogarinë rrjedhëse për kredinë pranë Fibank, gjendja e të cilës në 01.01.2017 ishte 48 486 Lekë dhë 31 Dhjetor 2017 u bë 23 722 Lekë.
26) E bija Znj. Imelda, të ardhura me vlerë 813 925 Lekë nga prindërit, për pagesën e rivlerësimit të pasurisë për objektin ndërtesë dhe truall.
27) E bija Znj. Imelda, shlyer shuma prej 1 475 564 Lekë për kredinë bankare me vlerë 15 000 000 Lekë me këst mujor 112 939 Lekë dhe interes i barabartë me normën bazë të Bonove të Thesarit plus 2%. Kredia është marrë pranë Fibank me afat nga 31.01.2014 deri në 28.03.20129, gjendja e mbetur e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është 12 510 593 Lekë.
28) E bija Znj. Imelda, shlyer shumën prej 8 840 Euro për qiranë financiare për makinë marë pranë Raiffeisen Leasing me afat 60 muaj, këst mujor 737 Euro, sipas kontratës me datë 03.02.2016. Detyrimi i mbetur në 31 Dhjetor 2017 është 25 603 Euro, qiramarrje e përbashkët me bashkëshortin.
29) E bij Znj. Ina, pakësim me 19 976 Lekë në llogarinë rrjedhëse për overdraftin e marrë pranë Raiffeisen Bank, gjendja e të cilës në 01.01.2017 ishte 12 403 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë – 7 573 Lekë. Detyrimi i mbetur i overdraftit në 31 Dhjetor 2017 është 7 573 Lekë.
30) E bija Znj. Ina, pakësim me 43 586 Lekë në llogarinë e kartës së kreditit pranë Raiffeisen Bank, gjendja e të cilës në 01.01.2017 ishte -813 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë -44 399 Lekë. Gjendja e mbetur e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është 44 399 Lekë.
31) E bija Znj. Ina ka shlyer shumën prej 102 114 Lekë për detyrimin e kartës së kreditit pranë Union Bank, gjendja e të cilës në 01.01.2017 ishte -139 800 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë -37 686 Lekë. Gjendja e mbetur e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është 37 686 Lekë.
32) E bija Znj. Ina ka shlyer shumën prej 22 878 Lekë për detyrimin e kartës së kreditit pranë Alhpa Bank, gjendja e të cilës në 01.01.2017 ishte -23 268 Lekë dhe në 31 Dhjetor 2017 u bë -390 Lekë. Gjendja e mbetur e detyrimit në 31 Dhjetor 2017 është 390 Lekë.
33) Deklaruesi, gjendje e kartës së kreditit me vlerë -35 Euro pranë Raiffeisen Bank në date 31.01.2017, detyrimi nuk është shlyer gjatë vitit.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc

1) Shlyer shuma prej 1 488 520 Lekë për kredinë bankare për rikonstruksion banese me vlerë 5 800 000 Lekë, interes 6% dhe këst mujor mesatar 32 942,24 lekë, marrë në datë 22.11.2013 pranë BKT dhe afat deri në 22.11.2023. Detyrimi për kredinë është mbyllur me datë 15.05.2017, së bashku me detyrimin shtesë për interesa me vlerë 70 309 Lekë.
2) Shlyer shuma prej 2 949 006 Lekë për kredinë bankare për rikonstruksion banese me vlerë 8 200 000 Lekë, normë interesi 6,1% dhe këst mesatar mujor prej 58 938,17 Lekë, marrë pranë BKT në datë 22.11.2013 dhe afat deri në 22.11.2023. Detyrimi për kredinë është mbyllur në datë 15.05.2017 së bashku me detyrimin shtesë për interesa me vlerë 28 458 Lekë.
3) Shlyer shuma prej 20 443 Lekë për detyrimin e kartës së kreditit pranë BKT, gjendja e së cilës është 6 Lekë mbi limitin e kreditit.