Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto në vlerën 2 367 953 Lekë nga paga dhe përfitimet e tjera financiare si Deputet i Kuvendit të Shqipërisë për vitin 2019..
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Të ardhura nga interesat bankare të depozitës së përbashkët me nënën, shuma 30 590 Lekë.
2) Të ardhura nga interesat bankare të depozitës së përbashkët me nënën, shuma 48 Dollarë.
3) Të ardhura nga interesat bankare të depozitës së përbashkët me nënën, shuma 4 Euro.
Incomes from RentTë ardhura në vlerën 51 000 Lekë nga qiradhënia sipas kontratës datë 24.06.2019 për një objekt në Vorë ku pronësia e Z. Vorpsi është 50%. E ardhura totale e qirasë për periudhrën korrik 2019- dhjetor 2019 është 102 000 Lekë (kësti mujore neto 17 000 Lekë).
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj Arba Vorpsi, të ardhura në vlerën 277 056 Lekë nga paga si punonjëse pranë shoqërisë Alba 2000.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Revokuar Kontrata e Shitjes datë 26.11.2018 për blerjen e automjetit Volkswagen Touareg me vlerë 56 300 Euro, duke arkëtuar vlerën e likuiduar 10 000 Euro. Fondet e arkëtuara janë kredituar në llogarinë e subjektit në datë 02.08.2019, i cili e ka transferuar te llogaria bankare dyemërore me nënën ku pjesa takuese e Z. Vorpsi është 0%.
2) Pronar 100% i një automjeti të tipit Volkswagen Touareg V6 të blerë sipas Kontratës Shit-blerje makine datë 30.07.2019 për vlerën 62 500 Euro. Burimi i të ardhurave për blerjen e automjetit është dhuratë nga nëna (shuma 60 000 Euro) dhe mjetet monetare cash nga Z. Vorpsi (2 500 Euro). Fondet që ka marrë subjekti nga nëna si dhuratë janë në vlerën totale 73 750 Euro sipas deklaratës noteriale të dhurimit datë 31.07.2019, ku vlera e mbetur prej 13 750 Euro është përdorur si garanci për blerjen dhe pasi është bërë kthimi i garancisë nga shoqëria shitëse, i është bërë kthimi edhe nënës në llogari bankare.
3) Gjendja e depozitës bankare dy emërore së bashku me nënën me pjesë takuese 50% secili të hapur në një bankë të nivelit të dytë është 2 087 083 Lekë, e shtuar me 30 590 Lekë nga interesat bankare.
4) Gjendja e depozitës bankare dy emërore së bashku me nënën me pjesë takuese 100% të Z. Vorpsi, të hapur në një bankë të nivelit të dytë është 5 219 Dollarë, e shtuar me 48 Dollarë nga interesat bankare.
5) Gjendja e depozitës bankare dy emërore së bashku me nënën, me pjesë takuese 0% është shtuar me 4 Euro nga interesat bankare. Gjendja e depozitës në 31.12.2019 është 5 136 Euro
6) Shtuar me 487 313 Lekë llogaria bankare e pagës me gjendje 699 753 Lekë në 31.12.2019.
7) Pakësuar me 2 500 Euro ( 305 000 Lekë) gjendja e mjeteve monetare cash për vitin 2019 të krijuara nga të ardhurat në 2018. Gjendja e mjeteve monetare cash në 31.12.2019 është 195 000 Lekë.
8) Overdraft të marrë në vitin 2015 pranë një banke të nivelit të dytë në shumën 400 000 Lekë me gjendje të paprekur nga subjekti për vitin 2019.
9) Bashkëshortja, Znj Arba Vorpsi, shtesë 2 498 Lekë në llogarinë bankare të pagës me gjendje 4 186 Lekë në 31.12.2019.
10) Djali, Z. Medion Vorpsi, pakësuar me 1 140 Euro gjendjen e llogarisë bankare në Itali për shkollim dhe për shpenzime jetike. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor 2019 është 62.99 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 62 500 Euro si shlyerje të detyrimit total për blerje të automjetit Volkswagen Touareg V6 sipas kontratës datë 30.07.2019