Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsPaga si Gjyqtar në Gjykatën Administrative Shkallë e parë Tiranë në vlerën neto 1 094 378 lekë.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interests
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificatePaga e bashkëshortes Zonjës Vildana Ruli në vlerën bruto 1 715 000 lekë kurse në vlerën neto 1 383 579 lekë, nga puna si Drejtoreshë e Departamentit të Kartonit Jeshil, pranë SIGAL sh.a.
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1)Bashkëshortja rezulton bashkëpronare për pjesën një e gjashtëdhjeta, në një pasuri të paluajtshme me sipërfaqe 69.653 m2, në Durrës. Kjo pronë është përfituar me vendim nr.46 të Agjensisë së Trajtimit të Pronave, dhe regjistruar në Zyrën Vendore Të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Durrës (ZVRPP) në datë 31.05.2016. Zonja Ruli bëhet pjesëtare në këtë pasuri për shkak të trashëgimisë ligjore, pas vdekjes së të atit, zotit Sali Golemi.
2)Trashëgimtarët e pronës së sipërshënuar, mes tyre dhe zonja Vildana Ruli bashkëshorte e subjektit deklarues, kanë lidhur një kontratë sipërmarrjeje përfundimtare në datën 15.04.2016, me palë në sipërmarrje një shoqëri biznesi. Kjo kontratë përfundimtare është në vazhdim të kontratës së mëhershme në datën 10.02.2010 dhe ku janë përcaktuar kushtet dhe sipërfaqet që u takojnë bashkëpronarëve nga ndërtimi i kompleksit turistik “Perla”. Sipërfaqja e terrenit e vënë në dispozicion nga porositësit e kontratës është 44 587 m2. E Drejta pasurore e pronarëve të truallit (porositësit) është sa 30 përqind e ndërtimit (kompleks turistik).
3)Me deklaratë Noteriale lidhur mes trashëgimtarëve ligjorë, është njohur e drejta e tre personave, përkatësisht Zonjës Vildana Ruli dhe dy të afërm të saj ( Nëna dhe Vëllai) të fitojnë të drejta pasurore, më parë të mbajtura nga Zoti Sali Golemi. Sipas kësaj deklarate noteriale Trashëgimtarët kanë fituar të drejtën e sipërmarrjes për: papafingon me sipërfaqe 92.2 m2; apartament me sipërfaqe 92.2 m2; apartament me sipërfaqe 63.5 m2.
4)Përfundimisht Zonja Vildana Ruli përfiton 100 %: një vilë me sipërfaqe 102.2 m2 ( Kompleks Turistik
); një vilë tjetër 135.98 e ndodhur në kompleksin turistik. Kjo për shkak të aneksit të Kontratës së Sipërmarrjes të lidhur me datë 22.10.2016 që është në vijim të Kontratave të Sipërmarrjes datë 04.05.2010 dhe 29.06.2012. Në këto kontrata paraprake, Zonjës Ruli i njiheshin të drejtat pasurore për njësinë në sipërfaqen prej 171.58 m2 dhe 139.61 m2. Gjithashtu me dakordësi mes palëve, vëllai ka hequr dorë nga sipërfaqja 41.21m2 që i ka mbetur pa përfituar nga Kontrata e Sipërmarrjes dhe ia kalon të drejtën motrës. Ndërsa sipërfaqja prej 4.99 m2 do t’i zbritet në Kontratën e ardhshme ku bashkëpronarët do bien dakord me investitorin për një sipërmarrje në sipërfaqe prej 19 hektarësh.
5) Në datën 31.12.2016, gjendja e llogarisë së pagës së bashkëshortes pranë Raiffeisen Bank është 310 502.12 lekë.
6) Gjendja e llogarisë së pagës e Emiliano Ruli pranë Bankës Tregtare Kombëtare në datën 31.12.2016 është 1 357.61 lekë
5)Gjendja e llogarisë së bashkëshortes pranë Bankës Raiffeisen në datën 31.12.2016 është 294.89 Euro.
7) Detyrim ekzistues në vlerën 2 000 000 lekë si rrjedhojë e një huamarrje me kontratë mes palëve, me afat gjashtëvjeçar lidhur në datën 11.01.2010. Huaja është marrë nga Emiljano Ruli me qëllim shlyerjen e një huaje të mëparshme (2009.) për blerje apartamenti.
8)Detyrim ekzistues në vlerën 3 000 000 lekë si rrjedhojë e një huamarrje mes deklaruesit dhe të atit, pa afat. Huaja është marrë nga Zoti Ruli me qëllim blerjen e apartamentit të banimit.
9)Detyrim ekzistues në vlerën 1 980 000 lekë, pa afat, si rrjedhojë e një huamarrje me kontratë verbale mes bashkëshortes Zonjës Ruli dhe dajës së saj (ortak i vetëm dhe administrator i një shoqërie). Huaja është marrë me qëllim shlyerje të kredisë e marrë me Kontratë Kredie Bankare dhe Hipotekore, në datë 27.2.2010 ku kredidhënës ishte Raiffeisen Bank për vlerën 2 000 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc