Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1)Të ardhura neto nga paga e deklarueses prej 1 141 021 lekë si gjyqtare pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
2)Të ardhura prej 1 750 Euro nga kontrata e bashkëpunimit pranë OSBE si eksperte në aktivitetet trajnuese për gjykimin administrative datë 09.11.2016, dhe si bashkautore për botimin me temë “Aktet procedurale në gjykimin administrativ”, financuar nga OSBE.
Incomes from Bonuses
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interests
Incomes from Rent
Incomes from Businesses and Entrepreneurship
Incomes from Shares
Incomes from Publications and Copyright
Incomes from Heritage Rights
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1)Të ardhura prej 493 Eurosh neto të bashkëshortit Zotit Koça nga pjesëmarrja si Gjyqtar Ad Hoc në GJEDNJ.
2)Të ardhura nga dieta ditore dhe për shpenzimet e udhëtimit të paguara nga Këshilli i Europes në vlerën 1 058.88 Euro.
3) Paga e bashkëshortit nga puna si gjyqtar në vlerën 1 315 363 lekë neto pranë Gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës.
Payments received for obligations from third parties
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Bashkëshortët kanë marrë në datë 20.10.2016 një Kredi Bankare pranë Alpha Bank me vlerë 5 560 000 lekë. Afati i kredisë deri në 24.10.2031, me normë interesi bono thesari plus 1.9% dhe këst mujor 40 856.32 lekë. Kanë shlyer gjatë vitit 2016 vlerën 91 372.58 lekë (nga të cilat 42 770.44 lekë principal dhe 47 602.14 lekë interes). Detyrimi i pashlyer në datë 31.12.2016 është 5 516 229.56 lekë.
2) Pakësim i llogarisë së të ardhurave të deklarueses pranë Alpha Bank me 21 000 Euro për blerjen e apartamentit.
3) Gjendja në llogaritë personale nga paga dhe shpërblimet e deklaruara nga Zonja Vrioni në datë 31.12.2016 janë: 88 354.46 lekë pranë Alpha Bank sh.a.(llogaria në lekë); 1 730.14 Euro pranë Alpha Bank sh.a.(llogaria në euro); 130 725.70 lekë pranë Bankës Credins.
4) Gjendje në llogarinë e përbashkët të kredisë me bashkëshortin pranë Alpha Bank sh.a. 9 887.42 lekë.
5) Pakësim i të ardhurave të bashkëshortit me 14 000 Euro, nga blerja e apartamentit. Paratë u tërhoqën nga: llogari pranë Alpha Bank me të ardhura të krijuara nga pjesëmarrja si gjyqtar Ad Hoc pranë GJEDNJ; llogaria pranë Credins Bank, krijuar me të ardhura nga mësimdhënia pranë Universitetit UFO; llogaria pranë Banka Raiffeisen krijuar nga të ardhura paga dhe cilësia ekspert pranë shkollës së Magjistraturës.
6) Bashkëshorti i subjektit deklarues ka shpenzuar 1 561 000 lekë për pasuri të luajtshme ( arredim apartamenti), burimi i të ardhurave nga paga ndër vite, angazhimet e tjera akademike dhe profesionale, pjesëmarrja si gjyqtar Ad Hoc në GJEDNJ.
7) Gjendje në llogaritë personale nga paga dhe shpërblimet e deklaruara në datë 31.12.2016 nga Zoti Koça pranë Alpha Bank janë: llogaria e mbetur në lekë 14 221.16 lekë; llogaria e mbetur në euro 244.18 Euro.
8) Zoti Koça në datë 31.12.2016 nuk ka detyrime për Kartën e Kreditit Visa Clasic dhe Kartë Krediti Amerikan Express sipas limiteve të kartës.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Deklaruesja dhe bashkëshorti kanë shpenzuar për një apartament me sipërfaqe 130 m2. Apartamenti ka vlerën 75 000 Euro dhe ndodhet në Durrës. Blerja është kryer sipas Kontratës së Shitjes me kusht, në datë 19.09.2016. Deklaruesja ka paguar vlerën prej 21 000 Eurosh të formuara nga të ardhurat nga paga ndër vite dhe nga angazhimet e tjera akademike profesionale. 14 000 Euro janë paguar nga bashkëshorti. Ndërsa 40 000 Euro u paguan përmes kredisë të përbashkët pranë Alpha Bank sh.a.
2) Bashkëshortët kanë shpenzuar 750 448 lekë për pasuri të luajtshme ( pajisje elektroshtëpiake dhe mobilje), burimi i të ardhurave nga paga ndër vite, angazhimet e tjera akademike dhe profesionale.